Forum Solikyl

Konstituerande möte 2022

09/09/20220 - Styrelsemöte konstituerande

Deltagare: Anna, Joakim, Lasse, Liselott, Mia, Bruno (suppleant)

Bruno antecknar med hjälp av Mia.

1 - Konstituerande av styrelsen

Ska man ha fasta eller rullande poster som förra året?

Det kändes bökigt förra året med rullande poster, men firmatecknare är fasta i vilket fall som helst.

Alla vill helst inte vara firmatecknare. Firmatecknare är mest för Skatteverkets skull. Andra i föreningen, samarbetsansvariga t. ex., skulle ev. kunna skriva på avtal med styrelsens tillåtelse.

Förslag: delade ordförandeskap, den ena ta det praktiska arbete och den andra blir som firmatecknare.

Mia nominerar Anna till vice-ordförande, eftersom hon kan ta en del av ordförandeskapet, och hjälpa till med det praktiska.

Liselott kan tänka sig vara sekreterare. Liselott är sekreterare.

Lasse hoppa av som ordinarie och Bruno träder in för att lösa firmatecknares situation. Lasse blir alltså suppleant men fortsätter aktivt.

Bruno blir ordförande/firmatecknare.

Joakim är kassör/firmatecknare.

I praktiken kommer Anna, Mia och Lasse att hjälpas åt med ordförandeskapet och sekreterarrollen.

2 - Mötena

  • Det önskas fasta datum på möte

Hur ofta?

  • Det beror på vad man behöver göra och inte göra på möte. Bra att man bestämmer en maxtid för mötet, 1,5 timmar föreslås

Beslut: Styrelse ska ha täta avstämningar, vilket betyder möte varje onsdag 19:30, på max 45 minuter, strävar efter en halvtimme.

Online eller inte? Online känns mer effektiv. Men hur öppna eller effektiva möte blir det? Vi testar online! Det föreslås fysiskt möte på A-huset om tre veckor för att lättare kunna inkludera andra. Mia tar på sig att kolla lokalen.

Förslag: att styrelsen tar på sig en samordnare roll. Massa diskussioner kanske behöver inte ta plats på styrelsemötena utan kan ta plats på andra möten där andra engagerar sig. Styrelsen kan också följa upp med de olika arbetsgrupper och se till att de samarbetar och följer Solikyls riktlinjer och värderingar.

Vad får arbetsgrupper för mandat? Hur får de jobba? Det blir styrelsens jobb att följa upp dem.

Ska styrelseledamöter vara med i arbetsgrupper? Det tycks både ja och nej, för- och nackdelar med detta.

Ska man ha stora möte för alla medlemmar för att träffas och försöka skapa, strukturera och ge mandat åt arbetsgrupper? Styrelse är enig om att samordna stora möte. Kvartalsmöte eller månadsmöte?

Styrelsen ska under närmaste månaden ta fram en genomförandeplan för hur vi ökar engagemanget inom föreningen. För att ta fram stormöte med fokus på att fler ska ha möjlighet att komma så jämna/ojämna veckor och olika dagar för att öka engagemang från föreningen. Där styrelsen finns med som representanter.

3 - Fråga om intervjuer för tidningar osv.

Många har invändningar och kan inte tänka sig stå med namn på tidningsartiklar till exempel. Anna och Bruno kan stå med namn men ser gärna att andra duktiga kommunikatörer tar den bollen i framtiden.

4 - Vad gör vi fram till nästa vecka

  • Bruno byter föreningens adress till MSF majorna. Fixar @solikyl mejl till Anna och revisor

  • Kort redogörelse om vad som händer i de olika platser

  • Mia - Sammanställa text för Asana för att styrelsen kan ta beslut om projektplanerings verktyget är något för de

  • Göra klart protokoll till årsmöte och publicera det

  • Spåna skiss till skrivelse om vad som hände inom Solikyl nyligen ang. splittring och sabotage. I samband med detta prata med jurist.

  • Sammankalla en arbetsgrupp för att fortsätta hantera ovan. Mia och Joakim sammankallande.

  • Skriva en text för att sammankalla välmående/konflikthanteringsgrupp. Bruno tar tag i det.