Minnesanteckningar från möte på/om Fixoteket 21/9 -19

Evabritt skrev följande anteckningar…

Närvarande: Bruno, Dan, Tomasz, Jonas, Elise och Evabritt

Fixoteket (projektet) avslutas 31 september och lokalen kommer därefter att vara stängd. Diskussioner pågår om att bilda en ideell förening som ska söka fonder/stipendier för att kunna driva verksamheten - inklusive Solikyl – vidare. Majornas samverkansförening har kontaktats men inte visat intresse av att medverka.
Enligt Dan har Familjebostäder lovat att stå för lokalen till och med december 2020.

Sedan början av sommaren -18 har det huvudsakligen varit Dan som kört mat från Mölndal till Fixoteket på fredagar och tre “volontärer” (Elise, Leif och Evabritt) som tagit emot, burit in, packat upp och sen tagit emot besökare som kommit för att hämta. Samtidigt har själva Fixoteket haft öppet mellan kl 14 och 18.
Detta har löpt på smidigt på många vis och utvecklats efter hand. Dock har en del incidenter inträffat (trängsel, knuffar, “rofferi” och någon som blivit “portad” pga dåligt uppträdande.)

Diskuterades den kritik som framkommit mot Solikyls verksamhet på Fixoteket (från anställd personal där) v g brister i städningen. Dessutom problem med en specifik person som portats pga dåligt uppträdande, men som kommit tillbaka ett halvår senare. Hen vägrades då att komma in, gjorde det ändå, vägrade sen att lämna och polis tillkallades. Samme person hade tidigare portats från Fixoteket i Rannebergen.

Elise brukar städa o titta till kyl/frys ett par gånger i veckan, men påtalade dels bristen på vettiga städredskap och beklagade att “besökare” som hämtat mat inte hjälper till i större utsträckning. Det har hänt att t ex mat hamnat/spillts på golvet och den som orsakat det har inte velat bistå med städning.

Bruno menade att en väg att gå vore att ge fler möjlighet att engagera sig och ta del i arbete/skötsel av Solikyls område/ytor i lokalen.

Dan är den som haft (och fortfarande har nyckel till Fixoteket) och han påpekade att Natalie (som förestått Fixoteket) varit mycket tydlig med att detta förtroende, att hålla öppet, gällt endast honom och ovan nämnda "volontärer).

Mötet konstaterade att så länge verktyg och annat finns kvar måste det finnas fasta (“betrodda” personer enl Natalie) som bemannar, men det hindrar inte att fler, nya värdar, som är beredda att hjälpa till, bjuds in.

Tomasz ansåg (vg “rofferiet”) att det gäller att inte främja överkonsumtion och inte ha så stort fokus på att “rädda maten”. Han föreslog att man skulle öppna tidigare och att maten då bara skulle gå till volontärer/medlemmar som var införstådda med att hjälpa till. Om någon mat resterade skulle man kunna öppna för “alla”. Det gäller att hitta rätt sätt att arbeta, att skaffa ett bra system, och han redogjorde för hur man arbetar på Cykelköket i Gamlestan.

Bruno föreslog att, på försök, göra “värdskapet” på Fixoteken som “hämtning”, där max 10 volontärer skulle kunna signa sig för att komma och hämta maten.

Diskuterades/nämndes också:

  • att undvika använda Facebook-grupper för att avisera tillgänglig matt på Fixoteket
  • hur hantera “portningar” framöver? (portade för evigt - eller välkomna tillbaka efter en tid + då uppvisad skötsamhet)
  • transparens är viktigt
  • låta besökare ta en grej ur var låda o sen ställa sig sist i kön, som praktiseras på något ställe”