Forum Solikyl

Mötesanteckningar Extra styrelsemöte 20/9 2021

Fört av Anna
Utdelat i pappersform till närvarande på styrelsemötet 7/11 2021

Mötesanteckningar extra styrelsemöte 20:e september.

 • Alla har inte fått förfrågan om ändrad tid, men eftersom samma mailadress används så bör informationen nått alla redan den 14:e.

 • Mötes disciplin
  • Dagordning - Fasta punkter

 • Inkomna ärenden
 • Styrelsen har mandat att lägga till och flytta ärenden
 • Fördela tiden mellan punkterna- ordförande ansvarar för att göra en ungefärlig tidsfördelning.
  • Protokoll -
  • Roller – ordförande roll att sammanställa dagordning inför mötet
  • Ansvarsfördelning -
 • Hur hanterar vi ältande och undviker problem men personer som inte släpper frågor eller driver på trotts att det inte är relevanta frågor? Använder oss av de dokument och riktlinjer som finns, pratar med personen, tydlig mötesstruktur.

Genomläsning av gällande styrdokument behövs i styrelsen- vilka dokument finns?
Vi ska samla ihop alla, t.ex. stadgar, riktlinjer, konflikt, roller mm. Anna tar på sig att skriva ut och kopiera när dessa samlats ihop.

*Verksamhetsplan -

*Övriga brådskande ärenden
• Munkebäck

Mötet röstar för att personen pausas i väntan på beslut från styrelsen, innan beslut tas så skall personen erbjudas möjlighet att ha ett möte med representanter från styrelsen. Lasse informerar hen muntligt och skriftligt.

*Ann-Helene- vill se ett samarbete mellan Solikyl och ideella föreningar, inte med kyrkan och kommunala verksamheter.

*Styrelsemöten hålls primärt på A-huset, om inte annat uppges
Mötet föreslår lördagar 17.30 i anslutning till chili & wok.

Dagordning kommande möten 90 minuter

 1. mötet öppnas
 2. ordförande presenterar dagordning, kan styrelsen godkänna eller behöver punkterna justeras.
 3. Sekreteraren presenteras
 4. val av justerare
 5. Prioriterade ärenden
  a,
  b,
  c…
 6. Inkomna ärenden
  a,
  b,
  c…
 7. Val av plats och roller inför nästa möte
 8. I mån av tid, övriga ärenden
  9. Mötet avslutas.

Hantering av personliga konflikter tas utanför mötet (vid behov av medling se konflikthantering)

Rutiner kring kommunikation utanför möten, svara alltid ”svara alla” på mail, bekräfta alltid att du fått mail, om bekräftelse inte kommer inom 2 dygn anses personen godkänt innehållet och den som skrivit mailet informerar om beslutet/mailet på annan väg t.ex. ringa eller skicka sms.

Nästa möte blir, om förslaget godtas, 2 oktober klockan 17.30 på A-huset

Beslut: då majoriteten av styrelsen närvarar och röstar för fast mötestid så godkänns förslaget.
OBS!! Nästa möte ändras till 3/10

Tack för hjälpen med att lägga upp det!