Protokoll 2019-12-03 Arbetsgrupp Linné, Masthugget o Värdar

Protokoll 2019-12-03
Arbetsgruppsmöte tisdagen den 3 december 2019 kl 19 Allrummet, Omställningsverkstan.

Kallade var medlemmar ur Arbetsgruppen Kommersen/Omställningsverkstan/Omverkstan, maträddare och värdar verksamma för Linné och Masthugget.

Närvarande var bland annat: Gopi, Sam, Kristina och några fler.

Få kände sig kallade, men de beslut som fattades i 2-5 §§ får ändå accepteras av samtliga. Besluten träder i kraft så snart som möjligt.

Protokollet kommer, förutom att läggas ut på Forumet, att mejlas till samtliga som varit verksamma på Linné och Masthugget + Värd under de senaste två månaderna.

En sammanställning över arbetstider och uppgifter kommer att fästas på kylskåpsväggen i Omställningsverkstan.

§1 Ordningsfråga Upphämtningar

Bakgrunden är att en maträddare samma dag en hämtning skulle ske, bestämt sig för att tidigarelägga denna. Ingen annan var då ännu uppsatt för hämtningen.

Ytterligare en mathämtare som under dagen satte upp sig för hämtningen godtog tidigareläggningen.

Den tredje mathämtaren som satte upp sig för hämtningen visste emellertid inget om arrangemanget. Det resulterade i att hen vid utsatt hämtningstid i butiken möttes av beskedet att hämtning redan hade skett.

Det inträffade diskuterades med berörda mathämtare för det aktuella tillfället.

Beslut: De två berörda maträddarna avstår de kommande två veckorna helt från upphämtningar på Linné och Masthugget - samt som Värd om det skulle vara aktuellt.

Motivering till beslutet: De två maträddarnas handlande var inte i enlighet med riktlinjerna för hur hämtningar ska ske, utan skedde på eget bevåg.

Innan en kultur utvecklas och får fäste behövde frågan uppmärksammas. Förrän klockslaget sker kan ingen veta om samtliga platser för en hämtning tecknas. En hämtning ska ske gemensamt av maträddarna – om det är flera, och på utsatt tid. Drar vi åt olika håll ger detta ett oorganiserat intryck hos butiken och kan påverka Solikyl negativt. Fungerar något dåligt är det alltid bättre att föra frågan vidare för att i så fall hitta ett sätt som skulle kunna fungera bättre.

Bakgrund till 2 - 5 §§:

Är Linné och Masthugget en eller två grupper? Idag är det två grupper, så vad händer när såväl arbetsbelastning som mängd matsvinn är ojämnt fördelad? Hur fördela matsvinnet mer solidariskt?

§2 Ev. ändring av hämtningstid för Linné

Beslut: Hämtningstid för Linné ändras till densamma som på Masthugget.

§3 Ev. ändring av sammansättning av hämtningsgrupp för Linné och Masthugget

Beslut: Upphämtning från Linné sker av två maträddare. Från Masthugget tre maträddare. Och målet är att det ska finns två värdar. //Åtm två värdar med möjlighet för tre att sätta upp sig.

De uppgifter som de respektive grupperna samt värdarna har sedan tidigare förblir desamma.

§4 Ev. ändring av fördelning/hantering av matsvinnet från Linné och Masthugget

Beslut: Matsvinnet från Linné och Masthugget tas till Solikyl på Omställningsverkstan och betraktas som gemensam för de medverkande maträddarna och värdarna. Ingen har således företräde till matsvinnet från någondera upphämtning.

Vid fördelning av matsvinnet är det viktigt att vi tänker på vårt egenansvar, att vi kommer ihåg att vara givande mot varandra, att vi inte glömmer vårt solidariska ansvar gentemot varandra.

§5 Ev. ändring av idag maximerat antal hämtningar på Linné och Masthugget

Beslut: Varje medlem får i förväg på Karrot sätta upp sig på fem (5) hämtningar på Linné och fem (5) gånger på Masthugget per månad.

(vid luckor gäller som tidigare att finns lucka och plats bokas samma dag som hämtning ska ske räknas inte den gången in i de fem gångerna).

§6 Mötet förklarades vara avslutat

Justerat av Gopi 2019-12-04