Forum Solikyl

Protokoll årsmöte 2018

Protokoll Årsmötet 2018 - Förening Solidariskt Kylskåp – Solikyl. Organisationsnr 802510-9409

1 . Mötets öppnandet :

Mötet öppnades 18:26 den 30 april 2018

Närvarande: Magne Gustafsson, Olof Gross, Sandra McEwen, Nicolas Sahlqvist, Agnese Priekule, Joakim Lantz, Disa Rikhardsdottir, Radu Puiu, Bruno Chies, Maxime Yapo, Tomasz Cieslak

 1. Val av ordförande för stämman

Alla är överens om att Nicolas är stämmans ordförande

 1. Val av sekreterare för stämman

Alla är överens om att Bruno är stämmans sekreterare

 1. Fastställande av röstlängd

Alla är närvarande är röstberättigade

 1. Val av protokolljusterare

Alla är överens om att Sandra är stämmans protokolljusterare

 1. Frågan om stämman har blivit utlyst i stadgeenlig ordning

Stämman har blivit utlyst i stadgeenlig ordning

7.Styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorns berättelse

Föreningen hade noll (0) kronor i inkomst och i utgifter. Revisorn (Sandra) har ingen anmärkning och godkänner det. Verksamheter har utökat utan ekonomiska kostnader.

 1. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning

Se punkt ovan (7): noll i budget.

 1. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen

Stämman beslutar för styrelsens ansvarsfrihet.

 1. Fråga om arvode till styrelseledamöter och revisorn

Stämman beslutar att styrelseledamöter och revisorer inte ska ha arvode.

 1. Versamhetsplan och budget

Stämman beslutar om följande verksamhetsplanen:

a) att hitta en eller flera lokaler som kan ersätta Omställningsverkstan på Vegagatan 1.

b) att engagera flera som ambassadörer, meddlemmar och maträddare på strategiska område.

c) att styrelsen ska definiera meddlemars roll i föreningen.

d) att ha minst ett kylskåp på Hisingen och flera samarbete.

e) att sammanställa riktlinjer för lokaler som vill husera solidariska kylskåp

f) att stödja andra orter i Sverige som vill påbörja med liknande modell av maträddning.

g) att fortsätta med folkbildning om matsvinn, matproduktion och konsumtion.

h) att styrelsen bestämmer budget.

 1. Ändringar i stadgan

a) Ändra 15 §, från “Syrelsen skall senast vid maj månads utgång avge årsredovisning till föreningens revisor.” till “Syrelsen skall senast vid mars månads utgång avge årsredovisning till föreningens revisor.”

b) Ändra 5 § “Vi förväntar oss att medlemmar genomför minst en mathämtning per månad.” till “Vi förväntar oss att medlemmar är aktiva i förening.”

 1. Årsavgift

Stämman beslutar för noll (0) kronor i årsavgift.

 1. Fastställande av antal styrelseledamöter (och ev. suppleanter)

Stämman beslutar för att ha sex (6) styrelseledamöter

15.Val av styrelseledamöter

Stämman beslutade följande:

Ordförande: Bruno Chies

Kassör: Maxime Yapo

Sekreterare: Nicolas

Övriga ledamöter: Tomasz Cieslak, Agnese Priekule och Magne

Firmatecknare: Bruno Chies och Maxime Yapo är firmatecknare var och en för sig

 1. Val av revisor och revisorsuppleant

Sandra McEwen blir vald som revisor

 1. Eventuella ärenden som medlem skriftligen anmält till styrelsen

Inga ärende inkomna

 1. Mötet avslutades den kl 20:12

Protokollet justerades av Sandra McEwen den 4e Maj 2018