Forum Solikyl

Protokoll Årsmöte 2019

Protokoll från Föreningen Solidariskt Kylskåps Årsmöte 2019. Organisationsnr 802510-9409
Datum: 4 maj 2019
Lokal: Aktivitetshuset, Karl Johanstorget 1, 414 61 Göteborg
Närvarande: Anna Beskow, Torgil Persson, Inga-Lena Persson, Bochra, Tomasz C., Bruno Chies, Sandra McEwen, Disa Rikhardsdottir, Joakim Lantz, Carl Mörner, Jonas Lübeck, Samuel.

 1. Val av ordförande för stämman
  Jonas Lübeck väljs enhälligt till mötets ordförande

 2. Val av sekreterare för stämman
  Disa Rikhardsdottir väljs enhälligt till sekreterare

 3. Fastställande av röstlängd
  Alla närvarande har rätt att rösta

 4. Fastställande av dagordning
  Mötets dagordning fastställs

 5. Val av protokolljusterare
  Anna Beskow och Carl Mörner väljs enhälligt till protokolljusterare

 6. Fråga om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning
  Mötet har blivit utlyst i stadgeenlig ordning

 7. Styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorns berättelse
  Punkt a, b, d, f, g och h i förra årets verksamhetsplan är genomförda. Punkt c och e i förra årets verksamhetsplan är ej genomförda. Det är mötets mening att godkänna verksamhetsberättelsen.
  Revisorn godkänner styrelsens årsredovisning

 8. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning
  Dessa fastställs av stämman

 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen
  Styrelsen beviljas ansvarsfrihet

 10. Fråga om arvode till styrelseledamöter och revisorer
  Det beslutas att inget arvode utgår för styrelse- och revisionsarbete

 11. Verksamhetsplan och budget
  Stämman beslutar om följande verksamhetsplan:

  1. Att fortsätta stödja det maträddningsarbete som sker i Göteborgsområdet
  2. Att sammanställa riktlinjer för lokaler som vill husera solidariska kylskåp
  3. Att stödja andra orter i Sverige som vill påbörja med liknande modell av maträddning
  4. Att fortsätta med folkbildning om matsvinn, matproduktion och konsumtion
  5. Att göra en stadgeöversyn och lägga fram ett förslag till nästa årsmöte
  6. Styrelsen åläggs att arbeta med den organisatoriska strukturen

  I nuläget ska ekonomin samt inköp hållas på ett minimum, men vi skall heller inte hamna i skuld.
  Styrelsen beslutar om budget under året.

 12. Årsavgift
  Medlemsavgiften skall vara 0 kr

 13. Fastställande av antal styrelseledamöter (och ev. suppleanter)
  Stämman beslutar att ha 5 styrelseledamöter och 3 suppleanter

 14. Val av styrelseledamöter
  Bruno Chies, Andrea Liljenbrunn, Disa Rikhardsdottir, Joakim Lantz och Samuel Hoseinpour väljs enhälligt till styrelseledamöter.
  Carl Mörner, Anna Beskow och Klara Binder väljs enhälligt till suppleanter

 15. Val av revisor och revisorsuppleant
  Sandra McEwen väljs enhälligt till revisor
  Jonas Lübeck väljs enhälligt till revisorsuppleant

 16. Eventuella ärenden som medlem skriftligen anmält till styrelsen
  Förslag till ändring av årsmötesdagordning i stadgan till

  1. Mötets öppnande
  2. Val av mötesordförande
  3. Val av mötessekreterare
  4. Val av protokolljusterare
  5. Godkännande av dagordningen
  6. Fastställande av röstlängd
  7. Fråga om årsmötet utlysts enligt stadga
  8. Styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorns berättelse
  9. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning
  10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen
  11. Fråga om arvode
  12. Verksamhetsplan och budget
  13. Årsavgift
  14. Eventuella ärenden som medlem skriftligen anmält till styrelsen
  15. Fastställande av antal styrelseledamöter (och ev. suppleanter)
  16. Val av styrelseledamöter (och ev. suppleanter)
  17. Val av revisor och revisorsuppleant
  18. Mötet uppmuntrar till valberedningsarbete
  19. Övriga frågor
  20. Mötet avslutas

  Dessa ändringar godkänns av stämman

1 gillning