Forum Solikyl

Protokoll Årsmöte 2021

Solikyl årsmöte 2021

Närvaro
Live: Bruno, Per, Anna, Bochra, Iris, Joakim, Jack, Liwei, Bibi, Elise, Hanna, Lars, Christina,
Online: Carola, Ann-Helen, Sam, Emelie, Emilie, Jerry, Kajsa, Kristina

 1. Mötets öppnande

 2. Val av mötesordförande: Bochra

 3. Val av mötessekreterare: Iris

 4. Val av protokolljusterare: Anna, Elise

 5. Godkännande av dagordning
  Dagordningen godkännes

 6. Fastställande av röstlängd
  Begreppet medlemskap definieras som: Aktiva i Solikyl och Närvarar på årsmötet. 2021: 20 stycken.

Bruno Chies, Per Björklund, Anna Beskow, Bochra Khaloufi, Iris Forsberg Grivogiannis, Joakim Lantz, Jack Lindau, Liwei Hou, Bus Bibi, Elise Kullenstein, Hanna Boström, Lars Malmström, Christina Boström, Carola …, Ann-Helene Lundmark, Samuel Hosseinpour, Emelie Jensen, Emilie Blomgren, Jerry Barwikowski, Kajsa Lemaire Berrum, Kristina…

 1. Fråga om årsmötet utlysts enligt stadga
  Nej, men mötet röstar för att mötet fortsätter.

 2. Styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorns berättelse
  Handlingarna presenterades och godkändes.

 3. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning
  Årsmötet godkänner.
  Webbsida och forum: utgifter för webbhotell blev 65-77 kr/månad, utgifter för för el i kommersen 500 kr, hänglås, transport av kyl 200 kr (bensin trängsel). Vi började med 2032 kr och slutade med 103 kr, dvs den totala årliga kostnaden blev 1929 kr.

 4. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen
  Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

 5. Fråga om arvode
  Inget arvode utgår.
  Punkten föreslås tas bort ur stadgarna vid nästa årsmöte

 6. Verksamhetsplan och budgett
  Flera förslag presenteras.
  Fortsätta arbetet med att leta efter lokaler.
  Ta fram en tydlig värdegrund för Solikyls verksamhet.
  Marknadsföra och informera om Solikyls verksamhet och syfte.
  Arbeta med nätverkande och politiskt påverkansarbete.
  Styrelsen skall göra en översyn av stadgarna.

 7. Årsavgift
  Medlemsavgiften fastställs till 0 kronor.
  För att täcka fasta kostnader föreslås styrelsen be om donationer inom Solikyl.

 8. Eventuella ärenden som medlem skriftligen anmält i styrelsen
  Inga ärenden har inkommit.

 9. Fastställande av antal styrelseledamöter (och ev. Suppleanter)
  Styrelsen skall bestå av 3-7 ledamöter.

 10. Val av styrlseledamöter
  Hisingen: Lasse
  Spelets hus: Per
  Majorna: Kajsa
  Kortedala: Ann-Helen
  Mölndal: Klara
  Frölunda: Bochra
  Övriga styrelseledamöter: Anna
  Suppleanter: Marita I, Anneli

 11. Val av revisor och revisorsuppleant
  Revisor: Joakim, Revisor suppleant: Iris F

 12. Mötet uppmuntrar till valberedningsarbete
  Valberedning: Elise, Bruno

 13. Övriga frågor
  Förslag om en ”Arbetsgrupp för fortbildning och politisk påverkansarbete.” med Bruno som sammankallande, mötet röstar för förslaget.
  Anna informerar om frihamnsdagarna 3-4 September och möjligheten att vara med och representera Solikyl.

 14. Mötet avslutas