Forum Solikyl

Protokoll Årsmöte 2022

Årsmötet 28/8 - 2022

Närvarande;
Anna, Bochra, Lasse, Mario, Bruno, Mia, Olle, Ann, Joakim
Via länk;
Jerry
Endast Närvarande; Alexander

Godkänner dagordningen
Fastställande av dagordning;

Mötets öppnande

1. Val av mötesordförande Anna

2. Val av mötessekreterare Mia

3. Val av protokolljusterare Bruno

4. Godkännande av dagordningen Ja

5. Fastställande av röstlängd

Anna
Bochra
Lasse
Mario
Bruno
Mia
Olle
Ann
Joakim
Via länk;
Jerry

Tillkom efter fastställd röstläng och deltog i delar av mötet
Kristina
Ann-Helen
Michelle

6. Fråga om årsmötet utlysts enligt stadga

Ja. Medlemmarna presenterar vart de är verksamma och gör i föreningen.

7. Styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorns berättelse

Anna föredrar verksamhetsberättelsen, som kompletteras och läggs till handlingarna.
Revisorns berättelse läses upp och läggs till handlingarna.Revisorn föreslår ansvarsfrihet till styrelsen.

8. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning

Papperskopia på de delas ut och kan läsas av alla.
Ann-Helene var kassör, men hon lämnade styrelsen. Eftersom Bruno har varit den som har tillgång till bankkontot så tog han ansvaret med styrelsens godkännande. Han överlämnar gärna vidare till nästa kassör.
Solikyl har fortsatt haft väldigt lite ekonomi under året, ingen inkomst och några små utgifter för webbsidor (solikyl.se och matraddning.se), domäner och forumet. dokumenten läggs till handlingarna. .

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen.

Årsmötet beslutar om att styrelsen får ansvarsfrihet.

10. Fråga om arvode

Mötet säger nej och punkten tas bort från stadgan.

11. Eventuella ärenden som medlem skriftligen anmält till styrelsen

Ärende 1
Förslag på att ändra ordningen på årsmöte punkterna så att det blir punkt 11.
Förslag att förtydliga och ändra namn på punkten till; Förslag på motioner och eventuella ärenden som medlem skriftligen anmält till styrelsen.
motionen godkänns av mötet.

Ärende 2
Förslag gällande en välmående grupp

Ärende 3
Att en arbetsgrupp tillsätts eller åtar sig att se över möjligheten att moderera i framtida trådar och inlägg. Arbetsgruppen föreslås även se över de konflikter som varit och hur diskussionerna förts. “
Ärende 2 och 3 diskuteras som en punkt
mötet sammanställde vilket mandat välmående gruppen har.
Ann-Helene uttrycker intresse för att vara med i denna arbetsgrupp.

följande förslag godkänns av årsstämman
Skapa en välmående grupp med mandat att bestämma tydliga processer för att medla i konflikter och ha en moderator roll när möjligt.
Gruppen får i enlighet med tidigare bestämmelser mandat att pausa en medlem. Fokus är på att reda ut det som hänt. Arbeta och lägga upp förslag för att bestämmer i samråd med styrelsen hur länge medlemmen får pausas efter 3 månader. För att gruppen ska klassas som aktiv med mandat så behöver det vara minst tre.
Med strävan efter att representera olika områden.

Ärende 4
Förslag till stadgeändring

Ändra punkt 10, till följande:
“Styrelsen ansvarar för att skapa demokratiskt deltagande och engagemang i mat räddningsverksamhet så att den sköts på ett solidariskt, transparent och inkluderande sätt. Det åligger styrelsen särskilt att:
- samordna eller stötta samordning av öppna månadsmöte för de aktiva i maträddningsverksamheten.
- följa upp olika gruppers arbete, skapa och sammankalla arbetsgrupper vid behov
- vägleda och följa upp dem som vill etablera lokala grupper i olika delar av staden och landet
- underlätta den solidariska maträddning med kunskap, kontakter, material & metoder
- tillse att för föreningen gällande riktlinjer och överenskommelser iakttas
- förbereda årsmöte

Under röstning dras motionen tillbaka.
Årsstämman beslutar att föreningen arbetar vidare med denna motion under året och tar upp igen nästa årsmöte.

12. Verksamhetsplan och budget

Flera ideer togs upp på mötet och sekreteraren tog på sig att sammanställa detta till en bilaga. Den kommer läggas upp senare som en bilaga till detta protokoll.
Merparten av förslagen handlade om en ökad gemenskap, möjliggöra ett ökat engagemang, tydlig värdegrund och transparens.

13. Årsavgift

Årsstämman fastställer årsavgiften till 0 kr. Dock uppmuntrar årsmötet medlemmar som vill betala av skulden som föreningen har till Bruno.

14. Fastställande av antal styrelseledamöter (och ev. suppleanter)

Valberedningen beskriver sitt arbete.
Föreslår;
Anna B
Joakim
Mia
Lasse
Liselott

Suppleant Bruno, Kristina

15. Mötet uppmuntrar till valberedningsarbete

Olle nomineras som valberedare och accepterar valberedningsarbetet som sammankallande.
Extern revisor Pontus Beskow nomineras till revisor och accepterar uppdraget.

16. Övriga frågor

Då flera fortfarande upplever sig förda bakom ljuset och svikna av de som valt att samarbeta med foodsavers west, anser mötet att ett dubbelt engagemang har en så pass stor negativ effekt på gemenskapen inom Solikyl så detta i nuläget inte ses som möjligt. Ett dubbelt medlemskap är därför att betrakta som sabotage.

17. Mötet avslutas