Protokoll Årsmöte 2023

Årsmötet Solikyl 16/4-23

Närvarande; Gustav, Klara, Jack, Joakim, Mario, Bibi, Bruno, Kristina, Naomi, Anna, Mia, Olof, Callum, Lasse från punkt 13 tillkom Bochra.

 1. Mötet öppnas 15.03

 2. Val av mötesordförande beslut; Gustav

 3. Val av mötessekreterare beslut: Mia

 4. Val av protokolljusterare: Beslut Anna
  Beslutas att sekreterare och protokolljusterare ensamma justerar om ej frågor kommer upp då kan ordförande tas hand om.
  Går igenom hur mötet ska gå till
  Votering - handräckning
  sträck i debatten - teknik att vid den punkten om mötet finner det bra så sätter vi inte upp fler på talarlistan. De som är kvar på listan får säga sitt.

 5. Godkännande av dagordning
  dagordning presenteras utifrån stadga. Tillåter i mån av tid på punkten övriga frågor.
  Valberedningen drar sin rapport innan punkt 10 och ny punkt 10 valberedningen redovisar. Förtydliganden av dagordning och förlopp.
  Beslut: Dagordning justeras och godkänns.

 6. Fastställande av röstlängd
  Klara, Jack, Joakim, Mario, Bibi, Bruno, Kristina, Naomi, Anna, Mia, Olof, Callum, Lasse. Från punkt 13 tillkom Bochra.

 7. Fråga om årsmötet utlyst enligt stadga
  Styrelsen la ut kallelsen 20 dagar innan mötet.
  Beslutet: Årsstämman godkänner årsmötet utlyst enligt stadga.

 8. Styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorns berättelse

Styrelsen drar årshandlingarna via Anna och Mia som föredrar verksamhetsberättelsen.
Mötet pausas för att genomföra justeringar
Beslut las till handlingarna med justeringar.
Styrelsen via Joakim föredrar ekonomisk berättelse. 1152 kr totalt i utgifter. Joakim föredrar revisorns berättelse.

 1. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning
  Beslut: Stämman fastställer balansräkning och resultaträkning.

 2. Valberedningens rapport
  Olof redovisar sin upplevelse, då han ej bor i gbg ville han ha stöd i sitt behov av stöttning i gbg. Valberedningens förslag är Anna, Joakim, Bruno & Lasse.
  Suppleanter: Sam & Kristina.

 3. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen
  Beslut: Årsstämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet. Styrelsen deltog ej i röstningen.

 4. Fråga om arvode
  Bruno föredrar om ämnet att föreningen aldrig har haft och ej önskar detta året.
  Förslag att låta arvodet vara oförändrat och vara 0 kr.
  Beslut: Arvode förblir det samma även detta år på 0 kr.

 5. Verksamhetsplan och budget

Ny röstlängd fastställd: Klara, Jack, Joakim, Mario, Bibi, Bruno, Kristina, Naomi, Anna, Mia, Olof, Callum, Lasse, Bochra

Förslag;
Under året skall styrelsen jobba mer aktivt med att öppna upp och bjuda in till delaktighet och dialog vid styrelsemöten och andra sammanhang.

Om motion 2 godkänns bör en del av verksamhetsplanen vara att arbeta upp ett bra system för detta

Eftersom det ibland behövs en mer sluten dialog såväl inom styrelsen som inom föreningen behöver det förtydligas vad som är ok och inte, och att det inte skall kunna utnyttjas. Ett tydligt fokusområde bör vara att minska risken för sabotage riktade mot föreningen och angrepp mot enskilda medlemmar. Med hänsyn till den problematiska situationen med Foodsavers West bör detta arbete prioriteras. Styrelsen kommer att arbeta med detta.

Arbeta med en stadga översyn, bland annat de olika tiderna att förhålla sig till inför årsmötet behöver justeras för att öka förutsättningarna för ett bra flöde i styrelsearbetet.

Föreningen/styrelsen skall under året arbeta kring de önskemål som medlem

Övrigt förslag - Bruno gav derata förslag, styrelsen ska jobba med bilda en grupp som ska jobba med kommunikation utåt och marknadsföringar lyfter i samband med årsmötet.

Gruppen ska jobba med bland annat att lyfta goda samarbets exempel, dvs samarbete med butiker som vi i Solikyl anser är bra och fungerande.

Beslut: Mötet godtar Brunos förslag till styrelsens verksamhetsplan + Brunos förslag.

13.1 Verksamhetsplan för året 2023

Under året skall styrelsen jobba mer aktivt med att öppna upp och bjuda in till delaktighet och dialog vid styrelsemöten och andra sammanhang.

Om motion 2 godkänns bör en del av verksamhetsplanen vara att arbeta upp ett bra system för detta

Eftersom det ibland behövs en mer sluten dialog såväl inom styrelsen som inom föreningen behöver det förtydligas vad som är ok och inte, och att det inte skall kunna utnyttjas. Ett tydligt fokusområde bör vara att minska risken för sabotage riktade mot föreningen och angrepp mot enskilda medlemmar. Med hänsyn till den problematiska situationen med Foodsavers West bör detta arbete prioriteras. Styrelsen kommer att arbeta med detta.

Arbeta med en stadga översyn, bland annat de olika tiderna att förhålla sig till inför årsmötet behöver justeras för att öka förutsättningarna för ett bra flöde i styrelsearbetet.

Föreningen/styrelsen skall under året arbeta kring de önskemål som medlemmar lyfter i samband med årsmötet.

styrelsen ska jobba med bilda en grupp som ska jobba med kommunikation utåt och marknadsföring.

Gruppen ska jobba med bland annat att lyfta goda samarbets exempel, dvs samarbete med butiker som vi i Solikyl anser är bra och fungerande.

13.2 Om budget:

De ekonomiska medel som nyligen efterfrågades på väggen på Karrot, och som hörsammades, kommer att gå till tidigare utlägg och kommande utgifter för föreningen.

Anna errata - motförslag vi antar en nolllbudget med frivilliga donationer från medlemmarna.
Annas jämkat med Gustavs förslag; “vi antar en nollbudget. Fasta och oundvikliga utgifter täcks i första hand med hjälp av frivilliga donationer från medlemmar.”

Beslut: Stämman beslutar att ta Annas jämkat med Gustavs förslag. vi antar en nollbudget. Fasta och oundvikliga utgifter täcks i första hand med hjälp av frivilliga donationer från medlemmar

 1. Årsavgift
  Förslag att ej ha årsavgift.
  Beslut: Stämman fattar beslut att inte ha årsavgift.

 2. Eventuella ärenden som medlem skriftligen anmält till styrelsen

 3. Vi vill att styrelsen ska fortsätta jobba med deltagande, öppna upp för Solikylare att kunna ta upp frågor
  Anna föredrar; För att förenkla att andra ska kunna delta.
  Gustav - styrelsens verksamhet påverkas skyldighet att lyfta upp åtagande.

Beslut: Stämman godtar styrelsens poposition.

 1. Förtydligande om hur Solikyl kan sponsra events och organisationer med matsvinn: vi ska inte ge matsvinn till vinstdrivande verksamhet. Vi ska undvika att ge maten som kan bli till försäljning men undantag kan finnas och bedömas från fall till fall, huruvida det är ideella verksamheter som vi vill stötta och som delar våra värderingar
  Dialog: Bruno föredrar och lyfter exempel på när detta skett. Tanken är enstaka tillfällen.
  Jack: har kört till Fässbergskyrkan, tidigare kört till Betelskeppet som säkerhetsventil för att lämna överflöd av bröd. Förstår inte varför vi inte kan ge av vårt överflöd till.

Mias Förslag errata;
vi ska inte ge matsvinn till vinstdrivande verksamhet. Vi ska undvika att ge maten som kan bli till försäljning men undantag kan finnas och bedömas från fall till fall, då till ideella verksamheter som säljer till självkostnad pris, de vi vill stötta och som delar våra värderingar. Då med dialog och transparens i alla led.

Beslut: Årsstämman beslutar att hålla styrelsens förslag.

 1. Joakims idè: Fortsatt strävan efter transparens men numera däremot med hänsyn tagen till att Solikyl utsätts för sabotage av Foodsavers West, som utnyttjar denna öppenhet till att fördärva.
  Joakim föredrar.
  Beslut: Stämman fattar beslut att

4.Joakims Förslag 2 till omformulering i stadgarna gällande deadlines:
Förslag till ändring av paragraf 13 i stadgarna: Revisorn skall lämna sin revisionsberättelse till styrelsen senast fyra veckor före ordinarie föreningsstämma, eller enligt tidsgräns överenskommen med styrelsen.
(Från: Revisorn skall lämna sin revisionsberättelse till styrelsen senast fyra veckor före ordinarie föreningsstämma.)
Förslag till ändring av paragraf 15: Styrelsen skall senast vid mars månads utgång avge årsredovisning till föreningens revisor, eller enligt tidsgräns överenskommen mellan styrelsen och revisorn.
(Från: Styrelsen skall senast vid mars månads utgång avge årsredovisning till föreningens revisor.)
Joakim föredrar sin
Dialog; Anna yrkar på avslag då styrelsen ändå ska gå igenom stadgeändringar.
Bruno: Bruno yrkar på att anta

Beslut: Stämman röstar enhälligt igenom stadgeändringen. Justera 15.4 omgående.

 1. Joakims förslag: Förslag om att beslut om ny modell för konfliktlösning bestäms under året utifrån förslaget att enskilda representanter, istället för en hel grupp, kan ta hand om ett ärende och inleda dialog mellan parterna, samt att representanten sköter ärendet i enlighet med det regler som beslutet kommer att innefatta.

Joakim författar.
Dialog: Gustav frågar om det är tillräckligt tydligt,
Naomi; det är otydligt formulerat och frågar om det går att förtydliga och sätta in i verksamhetsplanen. Styrelsen ska ta hand om det.
Gustav flikar in att det hade varit lättare att ta upp genom styrelsen i verksamhetsplanen.
Bruno: Det ska diskuteras om hur konfliktlösning går till. Det är inte det som vi ska besluta utan enskilda representanter ska ta upp det.

Anna ger motförslag: “Styrelsen ska ta fram en modell på konflikthantering som snarast kan tas i bruk och som kan utvecklas parallellt och i samråd med medlemmar. "Förslagsvis skall en arbetsgrupp ansvara för detta med stöd från styrelsen.”
Joakim jämkar till Annas förslag
Beslut: Stämman godkänner Annas förslag.

 1. Förslag från anonymt medlem. Tydligare hygienregler

Anna föredrar förslaget.
Dialog: Kristina förtydligande gällande eller allt

Gustav bedömer att detta är en fråga för styrelsen och inte för årsstämman.
Lasse yrkar för avslag

Beslut: Mötet avslår inkomna förslaget.

 1. Fastställande av antal styrelseledamöter (och ev. suppleanter)

enligt stadga 3-7 ledamot

Ny röstlängd fastställd: Klara, Jack, Joakim, Mario, Bruno, Kristina, Naomi, Anna, Mia, Olle, Lasse, Bochra

 1. val av styrelseledamöter (och ev suppleanter)

VB Förslag 1. Ledamöter: Anna, Joakim, lasse & Bruno, Mario
Suppleant Sam & Kristina

VB förslag 2: Ledamöter: Anna, Joakim, lasse & Bruno, Mario
Suppleant: Kristina

Olle presenterar förslag.

Dialog Det är ok att ha jämnt antal i styrelsen. Frågeställning, finns det någon som kan vara firmatecknare? Ja
Kristina; Suppleant är viktigt för att hoppa in ifall de är någon som ej kan komma.
Bruno: önskvärt att ha fler suppleanter. Det finns ingen press, det är frivilligt.
Gustav: I stadga sägs det ska vara 3-7 ledamöter.
Beslut: Stämman röstar nej på förslag 1
Stämman antar valberedningens förslag nr 2.

 1. Val av revisor och revisorssuppleant
  Valberedare
  Diskussion
  Gustav enligt stadga krav att ha revisor och revisorssuppleant. Rekommenderar att frångå stadga och bara ha revisor. Till styrelsen ta med detta i bearbetning av stadgeförändring och ta bort revisorssuppleant krav i stadgan.
  Bruno nominerar Klara som revisor. Klara accepterar nominering.
  Klara nominerar Olle som revisorssuppleant.
  Gustav nominerar Naomi.

Årsstämman ger som förslag att styrelsen beaktar detta i revisionen kring stadgeförändringar inför nästa årsmöte.
Beslut: Klara som revisor, Naomi som revisorssuppleant.

 1. Mötet uppmuntrar till valberedningsarbete
  Olle nominerar Jack, Jack accepterar nomineringen.

Beslut: Stämman väljer Jack och Olof, Olof agerar sammankallande. fattar beslut att Olle som sammankallande,

 1. Övriga frågor
  Post-it lapps session - finns ej tid därmed läggs ner.
  Justering av protokoll - att ordförande ej justerar protokollet.
  Beslut: Gustav behöver inte justera protokollet
  Stadgeförslag under beredning av mötet.
  Hur utser man krav på valberedning, justera dagordningspunkter in i stadgarna.
  Valberedning läggs in som i årsmötet in i punkt 10. Valberedningens rapport

Dialog:
Gustav bedömer det svårt att fatta beslut om valberedning utan att ändra innan.

Bruno tar bort sitt förslag för stadgeändring kring revisorsförslag.

Gustav föreslå:
Som medskick till styrelsens stadgeändrings arbete/ stadgerevisions arbete. Revisor obligatoriet ska strykas, valberedning ska förtydligas och punkten kring dagordning ska ändras utifrån detta årets dagordning.
Beslut: Mötet antar detta Gustavs förslag.

 1. Mötet avslutas

@kristina det här ska man uppdatera