Protokoll Årsmöte 2024

Protokoll Årsmöte 2024-05-18 a-huset kl 15.30

 1. Mötets öppnande

Joakim hälsar välkomna och nominerar Jonathan Mattebo Persson till ordförande.

 1. Val av mötesordförande

Årsmötet bifaller förslaget, Jonathan väljs till mötesordförande.

 1. Val av mötessekreterare

Årsmötet väljer Kristina och Joakim till sekreterare.

 1. Val av protokolljusterare

Årsmötet väljer Jonathan och Anna till justerare.

 1. Godkännande av dagordningen

Årsmötet godkänner dagordningen.

 1. Fastställande av röstlängd

Röstlängd: Lasse, Jack, Anna, Bruno, Anders, Joakim, Sara, Desiree, Olof, Kristina.

Röstlängden fastställd.

 1. Fråga om årsmötet utlysts enligt stadga

Mötet avgörs vara korrekt utlyst.

 1. Styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorns berättelse

Styrelseordförande läser verksamhetsberättelsen och revisionsberättelse för 2023.

Revisorn Klara tillstyrker att balans- och resultaträkningen fastställs samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2023.

 1. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning Årsmötet fastställer balansräkning och resultaträkning. Årsmötet fastställer även att Bruno har gjorda utlägg, som fortfarande är oersatta – det är utlägg om olika avgifter nödvändiga för föreningens varande, såsom t ex webbsidor och avgifter till myndigheter.

 2. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen

Årsmötet bifaller styrelsen ansvarsfrihet. Styrelsen deltog inte i röstningen.

 1. Fråga om arvode

Efter diskussion Årsmötet säger att noll kronor ska gälla.

 1. Verksamhetsplan och budget

Verksamhetsplan

 • Förstärka kommunikation mellan styrelsen och våra samarbetspartners - bättre uppföljning och utvärdering av samarbete. Kvalitetskontroll
 • Se till att allmänna regelverk följs likadan på alla olika platser där vi delar ut mat. Samordna lokala möten och se till att alla deltagare har möjlighet till inflytande.
 • Hitta en bättre balans mellan insatser. Belöna och synliggöra insatser som inte är så populära, liksom organisatoriskt arbete eller hämtningar som få vill ställa upp till.
 • Stärka delaktighet och resiliens i verksamheten genom till exempel ingripa i aktiviteter där vi blir väldigt beroende av en person bara och försöka öppna upp för andra att delta och ta ansvar
 • Stötta spridning av Solikyl/Foodsharing-konceptet till andra städer

Budget

Vi föreslår att anta en budget endast inom ramen för projektet Foodsharing Sweden. Annars fortsätter budgetförslaget till kärnverksamheten att vara noll (0 kr)

Information om projektet Foodsharing Sweden gavs.

Diskussionen ledde till ett förslag om att det i budgeten borde finnas utrymme för förbrukningsmaterial såsom till exempel påsar för att kunna dela upp storpack som förekommer i mindre delar. Även transportkärror av olika slag faller in i detta.

Årsmötet bifaller Verksamhetsplan och Budget och den kommande styrelsen får med sig förslaget om att ha en handkassa för utgifter för diverse förbrukningsmaterial.

 1. Årsavgift

Diskussion i såväl större som mindre grupper. Vi enades om förslaget En frivillig årsavgift införs för att täcka fasta och oundvikliga utgifter.

Förslaget bifölls.

 1. Eventuella ärenden som medlem skriftligen anmält till styrelsen

Undersöka alternativ till konto på JAK
Det har varit så krångligt för så liten nytta. Förslag på att försöka hitta en annan organisation som kan erbjuda hjälp med vår ekonomi och ett konto (MSF kanske?). Avsluta bankkonto om det behövs.

Samarbete med Majorer-projeket
Majorer är det gröna poängsystem i Majorna som har syftet att öka engagemang i de ideella cirkulära verksamheter. Ideella organisationer som ingår är MSF, Folkkök, Leksaksbiblioteket Gratisbutiken Majorna, och förhoppningsvis Solikyl. Organisationerna definierar själv vilka insatser kan belönas av Majorer (poäng), och med dessa Majorer kan man utnyttja av tjänst som en organisation i projektet erbjuder. Till exempel om man gör något som behövs för Solikyl och som vi vill belöna (typ, vara med i storstädning) då kan man få Majorer och spendera på Folkkök, eller få fina plagg på Gratisbutiken.

Detta är i uppstartsfasen och ska betraktas som ett experiment som Solikyl blir delaktig i och kan vara med och utforma utifrån våra behov.

Stadgeändring

Ta bort punkt 19 från dagordningen på årsstämma “Övriga frågor”. Dagordningen finns under § 16

Ta bort revisorsuppleant § 16 punkt 17. Också på punkt §12

Ärendena om JAK och Samarbete med Majorer-projektet är att betrakta som Information, och något styrelsen kan välja att jobba med under året.

Förslaget om Stadgeändring, att ta bort punkt 19.Övriga frågor ledde till diskussioner. Största invändningen mot att ta bort punkten var att någon fråga som anses viktig inte kan komma med på mötet och då kan missas.

Invändningen mot detta blev att styrelsen har öppna möten och det också går att kontakta någon ur styrelsen när medlem har någon fråga som denne vill ta upp. Det är ganska så sent att ta upp en ny fråga på ett årsmöte då styrelsen knappast kommer att hinna bereda den. Med kallelse till årsmöte finns också uppmaningen att skicka in frågor med. Därför riskerar inga viktiga frågor att missas och punkten Övriga frågor på årsmötet kan tas bort.

Solikyl väljer med enkel majoritet men har strävan efter konsensus. Eftersom det rådde delade meningar föreslog ordförande för årsmötet skriftlig votering i denna fråga. Röstlängden fastställdes till 9 personer: Joakim, Anders, Sara, Bruno, Anna, Jack, Lasse, Desiree och Kristina. Lappar delades ut och var och en fick skriva om de tyckte att punkten skulle vara kvar eller tas bort. Ordförande samlade ihop lapparna och räknade ihop resultatet. Ordförande fastslog att en majoritet ville ta bort punkt 19. Övriga frågor för framtida årsmöten.

Motion om att stryka punkt 19. Övriga frågor från årsmötet bifalles.

 1. Fastställande av antal styrelseledamöter (och ev. suppleanter)

Antalet finns fastställt i stadga 9§ Sammansättning och är 3 till 7 ledamöter, och ev suppleant.

 1. Val av styrelseledamöter (och ev. suppleanter)

Valberedningen, Olof som är med på mobil, lägger förslaget: Till ledamöter Joakim, Lasse, Bruno, Mario och Klara. Till suppleant Kristina. Samtliga nominerade är tillfrågade och har tackat Ja.

Årsmötet bifaller valberedningens förslag.

 1. Val av revisor och revisorssuppleant

Inget förslag fanns så årsmötet skickar med detta till styrelsen att lösa.

 1. Mötet uppmuntrar till valberedningsarbete

Inget förslag fanns till ny valberedning varför styrelsen får uppmuntra medlemmar till valberedningsarbete det kommande året.

 1. Övriga frågor

Medlem tar upp hur protokollens innehåll ibland är utformade. Om lämpligheten i att det framgår uppgifter av känsligare art som handlar om någon konflikt som uppstått eller att någon har blivit pausad. Även om inga uppgifter som direkt kan härledas till en person står med upplevs det som olämpligt att själva händelsen står med i protokoll som är tillgängliga för alla och envar.

Den valda styrelsen tar med sig att arbeta med denna fråga.

Eftersom mötet missade förslaget om stadgeändring om revisorssuppleant i punkt 14 togs det upp här.

Frågan kom upp på förra årsmötet, att det inte behövdes både en revisor och en revisorssuppleant.

Årsmötet biföll stadgeändring §§ 12 och 16, punkt 17 om att ta bort revisorssuppleant.

 1. Mötet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat kl 17:02

Justerat Jonathan och Anna