Protokoll Stormöte 221204

Protokoll Stormöte 221204

Plats: Forsstenagatan 4, Hyresgästföreningens lokal

Tid: 16-17:45

Närvarande: Bruno, Bochra, Mario, Anders, Sara, Mia, Jack, Anneli, Anna, Kristina, Liselott, Joakim via länk

Mötesunderlättare: Bruno och Mia

Sekreterare: Liselott

Justerare: Kristina och Mia/Anna

Vi gick en runda där alla presenterade sig och sa om de hade någon fråga som de ville ta upp på dagordningen.

1.Valberedning

Valberedningen är i nuläget Olof Gross “Olle”. Olof kommer till Göteborg efter jul och tar då gärna emot förslag på personer som vill ingå i styrelsen efter nästa årsmöte. Olof skulle uppskatta om det finns någon som bor i Göteborg som lokalt vill vara delaktig i valberedningen. När man ingår i valberedningen är det bra att ha koll på dynamiken i styrelsen och kunna berätta om hur styrelsearbetet utförs.

2.Välmåendegruppen(arbetsgrupp)

Gruppen kommer ha möte på Knuten den 11/12 kl.15. Vill du ingå i gruppen eller har frågor? Skriv i chatten för Välmåendegruppen. Gruppen har mandat från årsmötet att bestämma tydliga processer för att medla i konflikter och ha en moderator roll när möjligt. Gruppen kommer också fokusera på att bygga upp en rutin för hur vi kan stötta varandra i att som exempel hantera otrygga situationer. Se Bilaga Protokoll Stormöte 221204. Förslaget läggs sedan fram till styrelsen som kollar förslaget mot stadgar så att det inte avviker mot dem. Medlemmar kan alltid vända sig till gruppen om det har uppstått något problem, litet som stort. Det kan tex vara otäcka/otrygga händelser som uppstår i samband med utdelningar, konflikter av olika slag. Om det uppstår konflikter mellan enskilda personer vänder du dig till styrelsen.

Om någon är intresserad av att starta upp andra arbetsgrupper så är det bara att ta initiativ till det.

3.Dahls Sahlgrenska

Dahls Sahlgrenska hörde för ett tag sedan av sig då de upplevde att tisdagshämtningarna ofta ställdes in och undrade om Solikyl ville fortsätta med dem. Tidigare gick hämtningarna till Masthugget och sedan till A-huset. Nu får hämtaren själv som en tillfällig lösning välja till vilket Solidariskt kylskåp svinnet körs. Detta har gjort att hämtningarna nu igen bokas upp och täcks.

4.Dahls bagerier allmänt

Det vore bra om alla Dahls hämtningar hade gemensamma rutiner för att det ska bli likvärdigt. Idag har vissa fasta platser som svinnet körs till medan till andra kan svinnet köras till valfritt Solidariskt kylskåp. På en del platser delas brödet ut av hämtaren medan det på andra platser lämnas av och delas ut av andra. Ibland saknas kommunikation och brödet lämnas bara av utan att det är uppgjort vem som ska dela ut det. Detta upplevs inte solidariskt. Hur får vi ordning på detta?

Förslag: Om utdelningsplatserna är obokade måste hämtaren ta sitt ansvar och även dela ut brödet. Det är inte ok att bara dumpa brödet. Hänvisning till utskicket från styrelsen kring var hämtningar ska lämnas, vem som kan delta i hämtningar samt hur viktigt det är med överenskommelse vem som ska dela ut gjordes. En mötesdeltagare tyckte att utskicket behövde omformuleras i den del där det står om överenskommelse kring vem som ska dela ut. Förslag på reviderad text mottages tacksamt.

Mötet kom fram till att rutiner ser olika ut på olika mottagningsplatser och så måste det nog vara men det är superviktigt med kommunikation mellan hämtare/utdelare. Så att det redan innan hämtningen finns en överenskommelse kring vem som ansvarar för utdelning. Antingen delar hämtaren ut eller så tar någon på mottagningsplatsen över utdelningen. Men det måste kommuniceras och båda måste vara överens.

Om det uppstår problem tas det i första hand upp med samarbetsansvarig på ett lokalmöte. Om problemet kvarstår be styrelsen om hjälp.

Där kök används till sortering och/eller utdelning är det viktigt att städa noggrant efter sig. Viktigt att ha en rutin kring vilka som är ansvariga för städningen och vad som ska göras för att städningen ska räknas som noggrann och komplett.

Det är därför det är viktigt att alla platser och hämtningar har tydliga beskrivningar. Styrelsen har skickat ut till alla samarbetsansvariga att se över sina beskrivningar. Viktigt att beskrivningen är så utförlig som möjligt. Det som ibland kan uppfattas som fyrkantigt och starkt strukturellt kan vid situationer där inte alla är överens underlätta att lösa situationen. Punkt för punkt kan rutinerna ge stöd till var det har brustit i rutiner och/eller kommunikation.

Riktlinjer för alla tas på styrelsenivå. Rutiner för lokala hämtningar tas på lokalmöten.

5.Bil vs kärror Willys Majorna/ICA Majorna

Handlare vill helst ha fossilfri hämtning. Med de kärror som finns idag kan det ibland behövas flera vändor för att få med allt svinn. Det är ok att vid tillfällen med stor mängd svinn använda bil, men utgångspunkten är att det i möjligaste mån ska hämtas med kärra. Vid flera vändor är det ok att ringa på flera gånger men hämtningen påbörjas direkt vid första påringningen. Mycket svinn som kräver flera rundor=ok att gå och hämta bil inför andra rundan. Annars används kärror. Förhoppningsvis får vi nya kärror med fyra hjul i januari/februari.

6.Lokal i Högsbo

Eventuellt har vi ytterligare en lokal på gång i Högsbo. Bochra, Joakim och Kristina ska kolla på lokalen nästa vecka. Viktigt att lokalen får användas helt gratis. Diskussion kring kommunikationen kring lokalen. Mia lyfte en fråga kring hur det kommer sig att ingen kontakt tagits med samarbetsansvarig i Högsbo eller styrelsen då jakt på ny lokal har pågått sedan i somras? Bochra svarade att den här lokalen har diskuterats redan innan område Högsbo startades upp och har tagits upp med den gamla styrelsen tidigare. Sedan flera år har några medlemmar i föreningen letat efter en lokal i Högsbo och även haft kontakt med bland annat Hyresgästföreningen. Viktigt att hålla all intern kommunikation kring eventuella nya lokaler uppdaterad.

7.Pågående konfliktsituation

En konfliktsituation lyftes av deltagare på mötet. Hänvisning till att konfliktlösning fortfarande är pågående. Alla involverade är inte med på mötet och därför inte lämpligt att prata om det på detta möte. Konfliktsituationer överlag ska inte hanteras på ett stormöte. Om du som medlem behöver hjälp att hantera en konflikt maila styrelsen.

Bilaga Protokoll Stormöte 221204 (1).pdf (23.6 KB)