Protokoll styrelsemöte 02/08 - 2019

Närvarande ledamöter: Bruno, Joakim, Sam, Disa, Andrea.

§ 1. Mötets öppnande

Bruno hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. Val av mötesfunktionärer

Bruno valdes till mötesordförande, Andrea till sekreterare samt Joakim och Disa till justerare.

§3. Fastställande av dagordningen
Vi fastställde dagordningen med följande tillägg:

  • Maträddning.se
  • Fixoteket Majorna.

§4. Föregående protokoll

Då protokoll från föregående styrelsemöte saknades kunde vi inte lägga det till handlingarna.

§5.Hemköp-samarbetet

Kort föredragning om vad som händer med Hemköp-samarbetena vi försöker etablera. Vi beslutade att skjuta på nästa ambassadörsmöte gällande Hemköp till onsdag 21 augusti kl 18. Bruno kollar om A-huset är ledigt då.

Vi beslutade också att använda Inga-Lenas matris med frågor och svar en behöver kunna svara på som ambassadör för Solikyl.

§6. Resekostnader till Foodsharing-festivalen Berlin

Fyra personer från Solikyl ska åka tåg till Berlin för Foodsharing-festivalen där. Vi beslutade att de får ett bidrag på 3500 kr totalt för resan.

§7. Riktlinjer för lokaler som vill husera solidariska kylskåp

Diskussion kring ifall Solikyl ska ta fram riktlinjer gällande lokaler som vill husera solidariska kylskåp. Vi beslutade att alla maträddare som är intresserade ska jobba vidare med frågan i en arbetsgrupp. Joakim sammankallar de som är intresserade via forumet, där diskussionerna ska skötas.

§8. Praktiska frågor för styrelsearbetet

Vi beslutade att försöka ha styrelsemöte 1 gång/månad, varannan gång på onsdagar kl 18 och varannan gång fredagar vid 18. Andrea sammankallar som påminnelse 2 veckor i förväg. Vi beslutade att rotera lokal för styrelsemötena.

Vi beslutade att ha 1,5 timme som rikttid för styrelsemötena under året.

Gällande kontaktkedjor beslutade vi att primärt använda mejl som kontaktväg men också att skicka sms om någon styrelseledamot eller suppleant inte har svarat inom några dagar. Vi påminde också om att revisorn och revisorssuppleanten bör inkluderas i mejlen inom styrelsen.

Vi beslutade att icke-justerat protokoll läggs på stängda delen av forumet, där justerarna justerar (och ifall de inte har tillgång till den stängda delen, så ska de mejlas protokollet för justering). Sedan läggs det justerade protokollet upp på öppna delen. De ska läggas upp inom 7 dagar från att styrelsemötet ägt rum.

Vi beslutade att bordlägga Andreas sista punkt, gällande arbetsfördelning inom styrelsen, och att styrelsemedlemmarna ska fundera till nästa möte på vad de vill ansvara för i styrelsen och åstadkomma tillsammans under året.

§9. Organisatorisk struktur

Årsmötet har beslutat att styrelsen för verksamhetsåret 2019/-20 ska jobba med Solikyls organisatoriska struktur. Vi beslutade att bordlägga frågan till nästa styrelsemöte, då enbart denna fråga och frågan om riktlinjer för lokaler ska diskuteras. Till dess ska styrelsemedlemmar ha läst aktuella dokument. Bruno ska påminna styrelseledamöterna att läsa dokumenten innan nästa möte.

§10. Samarbetsansvariga för Hemköp Linné & Masthugget

Disa samordnar bildandet av en arbetsgrupp för ovan nämnda butiker, som kan ansvara för lite större frågor.

§11. Övriga frågor

Punkten om Maträddning.se bordlades till nästnästa styrelsemöte. Diskussion kring vissa problem på Fixoteket Majorna och hur dessa kan lösas. Vi beslutade att Tomasz, Bruno, Jack och Disa ska skapa en arbetsgrupp för att ta itu med frågan.

§13. Nästa möte

Nästa möte blir onsdag 4/9 kl 18. Plats meddelas senare.

§14. Mötets avslutande

Mötet förklarades avslutat.

2 gillningar

Hoppas det är ok hur jag lagt upp @andrea

1 gillning

Det blev ju superbra! Antar att det tog en stund att få till formateringen bra? Eller finns det nåt fuskknep att ta till?

Lite stund ja. hehe
Punkterna var understrukna och detta finns inte i Markdown-format (det som används på forumet) såvitt jag vet. Men ibland när man skriver i ett word-doc så går det bra att klistra in bara och man måste ändra detaljer bara.