Forum Solikyl

Protokoll styrelsemöte 04/06 - 21

Styrelsemöte 04/06 Aktivitetshuset

Deltagare: Bochra, Anna, Klara, Per, Jack, Leif, Joakim, Bruno

Ordf.: Anna

Sekreterare: Bruno

Justerare: Klara Joakim

1 - Genomgång av protokollet förra mötet

2 - Uppdateringsrunda

 • MSF kommer ha sommarhäng och café på dagtid för ungdomar. Går det ihop med hämtningar? Kan man ställa undan svinn till dem? Vi tar det som en punkt senare

 • Chauffören från flatås har problem att hämta på Willys Majorna ibland och kanske kan Solikyl hoppa in när de inte kan.

 • Anna ska få kontaktuppgifter till sjömanskyrkan för att få vara där på nedervåningen. Joakim har också varit i kontakt från ett annat håll

 • Kortedala har varit med på GP

 • Bruno har deltagit i en webinar/panelsamtal om rätt till staden och icke-kommersiella platser

3 - Konsekvenser för de som bryter mot tydliga regler/riktlinjer/överenskommelser

 • uppstått pga att det har varit fall där folk tagit mat till sig själv

 • Per önskar att samma regelverk ska gälla alla

 • Jack lyfter historiken om folk som anklagar andra för tjuvar

 • frågan diskuteras om huruvida styrelse bör ta beslut för att utesluta medlemmar från föreningen

 • Bruno menar att vi ska fokusera på själva fråga om när det blir verifierat att någon har brutit mot en tydlig regel

 • Per säger att regeln om att man inte tar i butiken har funnits länge, sedan kommersen

 • Anna svarar att dessa regler fanns i riktlinjer

 • Per frågar vad blir konsekvensen då av att gömma undan mat

 • Bruno föreslår en runda vad man tycker blir konsekvensen

 • Bruno: 2 månaders paus och andra gången helt utesluten

 • Per tycker avstängning 3 månader och utesluta vid upprepning

 • Joakim tycker man behöver tid för att fundera: Vem bedömer situationen och avgör. Han är för idén om pausning och sedan avstängning

 • Anna tycker det blir svårt att bedöma om något har skett, vem bedömer osv

 • Klara har inga förslag

 • Leif tycker att man ska arbeta med att förebygga och informera. Att man går tillsammans in i butiken och är på samma utrymme tillsammans, så allt bli rätt. Han nämner fall där folk kommer in tidigare i butiken. Kan vi får fråga om att titta på en persons ryggsäck? Han tycker att en månads paus är ingenting

 • Bochra tycker pausning är en bra idé

 • Jack tycker att man ska vänta och inte röra maten innan man är framme och delar.

 • Bruno tycker att något beslut ska tas. Vem och hur avgörs att någon tydligt har brutit mot en regel? Samarbetsansvarig och vittnesmål

 • Anna påpekar att det är olika på olika hämtningar, att på chili wok till exempel Joakim hjälper till men följer inte med, man att han förstås får ta del av maten. Att man inte ska plocka inne i butiken är tydligt hur som helst.

 • Jack menar att man ska ha det skriftligt

 • Bruno påpekar att det finns på riktlinjer och att vi bör börja informera mer om det som redan är beslutat och uppmärksamma folk regelbundet och speciellt när något inträffats

 • Anna tycker att vi ska fokusera på frågan om vem bedömer och avgör

 • Bruno: frågan om vem och hur. Samarbets- och platsansvarig skulle kunna besluta om pausning om det finns vittnesmål och i samråd med andra aktiva.

 • Per menar att det är inte så svårt att upptäcka när folk bryter mot regler. Det uppmärksammas och folk pratar om det.

 • Brunos bekymmer om kultur av kontroll och misstänksamhet. Samtidigt som att man ska kunna verifiera och att det blir konsekvensen.

 • Per tycker det ska bli konsekvens, 3 månaders pausning

 • Jack tycker att man ska gå direkt på problemet utan att det fortsätter och växer

 • Anna tycker att man inte ska känna att man blir tvingad till att framföra

 • Bruno har 2 förslag:

 • att samarbets- och platsansvariga tar initiativ till att pausa någon när det finns vittnesmål, och informerar styrelsen och andra aktiva i respektive plats eller hämtning

 • att oavsett det som bestäms, att vi jobbar vidare med frågan till nästa styrelsemöte

 • Jack säger att vi lägger på locket det som har hänt och tittar framåt

 • Anna menar att det den makten kan missbrukas, i förslaget om att ansvariga ska bestämma

 • det talas om olika sätt att missbruka en ansvarsroll: bryta mot riktlinjer som alla egentligen måste följa, anklaga någon utan grund (förtal)

 • förslaget utvecklas … besluta en pausning tillsammans med andra för att minska risk för maktmissbruk

 • Leif menar att man ska ta upp lokalt först och sedan med styrelse

 • Joakim menar att det kan bli problematisk att någon ska ta upp frågan med samarbetsansvarig om man inte har en bra relation med denne

 • Anna håller med

 • Jack föreslår att man samlar skriftliga synpunkter och sammanställer de förslag som kommer in

 • Bruno tycker det också

 • Ska det bildas en arbetsgrupp? Eller ska vi ha det öppet för alla?

 • vem/vilka blir ansvariga för att sedan sammanställa alla förslag som kommer in?

 • man gör detta på co-working.

 • vi beslutar att:

 • det som bestäms i frågan ska inte gälla retroaktivt

 • vi samlar in förslag och synpunkter som ska sammanställas på nästa coworking

 • Per och Bruno lägger ut

4 - ICA avtal - både Munkebäck och Majorna

 • samma avtal har skickats till oss från båda butikerna. Avtalet är ett krav som kommer ovanifrån, från ICA centralt.

 • huvudproblemet i avtalet är att ICA ska bara samarbeta med ideella organisationer som har syftet att bistå behövande privatpersoner (välgörenhet). Solikyls huvudsyftet är att minska matsvinn och det står tydigt att läsa överallt, på stadgan och webbsidan.

 • Bruno menar att vi kan inte kan skriva under avtalet så som det är skrivet

 • Samarbete med Munkebäck är pausat eftersom de var tvungna att ha avtalet till ett visst datum. Men handlaren Pelle är positiv till samarbetet. Bruno skickade vidare förslag till förändring för ett par veckor sedan så att han skulle föra vidare och han sa att han skulle höra av sig i början av veckan som gick, men vi fick inget besked ännu.

 • Bruno berättade om samtalet med Pelle, att Solikyl skulle gärna ta frågan tillsammans med ICA Munkebäck gentemot ICA centralt om det skulle hjälpa

 • ICA Majorna skickade nyss till oss och vill att vi ska skriva under till när det kommer kvalitetskontroll

 • Anna föreslår ett tillfälligt avtal, tidsbegränsade, så som hon kommenterade med Sara från ICA Majorna

 • ang punkten om att Ica ska kontrollera våra utdelnignsplatser:

 • det är inte ICAs uppdrag att kontrollera matsäkerheten utanför deras egna butiker, utan det är kommunens livsmedelsinspektions. Vi tycker att punkten i avtalet ska bort eller omformuleras.

 • Anna tar kontakt med Sara för att ordna ett möte mellan oss, ICA Majorna och ICA centralt

 • vi vill visa att vår organisation inte liknar en organisation som ICA hade i åtanke när de skrev avtalet

 • vi hoppas att det ska handla bara om att komma överens, inte om att det liknar någon slags förhandling

5 - Årsmötet

 • Frågan tas upp på nästa möte enligt beslut från förra mötet

 • Vi bordlägger följande frågor eftersom vi inte hunnit diskutera dem

6 - Kylväskor/lådor

7 - information kommunikation på olika språk

8 - MSF och sommarhängcaféet