Forum Solikyl

Protokoll styrelsemöte 06/11 - 2020

Styrelsemöte Solikyl 2020-11-06 A-huset kl 17.30

Närvarande:

Anna, Bochra, Bruno, Joakim, Klara, Per, Sam  

Sam väljs till ordförande

Bruno till sekreterare

Klara och Anna till justerare

1 - Hur följer vi upp och stöttar de olika platser så att de ska fungera enligt samma grundprinciper och följa samma värderingar i Solikyl?

  • att de ordnar möte för att bestämma saker tillsammans

  • att de är öppna för flera deltagare

  • att de samordnar öppet sin aktivitet på Karrot

Vi pratar om olika platser som vi har lite koll och inte mycket kommunikation med: Älvängen, Kortedala, Backa-Brunnsbo, Mölndal Fässberg, Fixoteket.

Bruno påpekar att det är styrelsens roll att kommunicera. Klara föreslår att kanske en person ska ta huvudansvaret som kommunikatör ut till delar av solikyl som inte har så mycket kontakt med resten av verksamheten.

Det ska vara transparent med hämtningar och utdelningar. Det ska finnas en koppling mellan olika platser, utbyte av information och erfarenhet och volontärer ska vara med och få ordentlig introduktion, få en känsla av tillhörighet och gemenskap

Viktigt att:

  • vi ser till att de som medverkar är med på Karrot, att de skriver rutiner för utdelning och eller att de lägger upp som hämtningstillfälle.

  • de är öppna till nya volontärer och att de kan visa hur man gör för att ansöka och få en introduktion. Att någon aktiv på dessa platser är med välkomstgruppen.

  • de ordnar lokala möten

Styrelsen utser följande personer på respektive plats för att sköta kommunikationen och följa upp att punkterna ovan följs upp:

Per: Älvängen

Bruno: Backa-Brunnsbo

Klara: Fässberg

Joakim: Fixoteket

Bochra: Kortedala

2- Återkoppling om roller: samarbetsansvarig och lokalansvarig. Behövs flera roller (hjälpreda/medhjälpare)?

Joakim tar upp frågan om medhjälpare eller hjälpreda, dvs. någon som går bredvid men som inte klarar av att göra det själv. Vi poängterar Välkomstgruppens uppgift med att bedöma vad personen klarar av eller inte. Det finns fall där man behöver faktiskt säga nej till att släppa in någon i gruppen. Psykisk obalans nämns som exempel. Vi kommer fram till att man ändå kan erbjuda en mer begränsad möjlighet till att vara med och bidra.

Roller som platsansvarig och samarbetsansvarig blir viktiga också för avgöra om personen kan vara med som medhjälpare.

Bruno tar upp frågan om namn på olika roller. Vad ska det vara? Vi använder samarbetsansvarig, butiksansvarig, kontaktperson, lokal- och platsansvarig på utbytbart sätt. Exempel är platsansvarig på Kommersen. Butiksansvarig och kontaktperson på olika Hemköp.

Sam föreslår att vi säger kontaktperson istället för ansvarig, för att inte ge en känsla att någon är den som är chefen och bestämmer. Anna menar att ordet “ansvarig” kan ändå vara ett bra ord, för att det innebär skyldighet också. Vi kommer inte fram till något i punkten, utan skjuter upp frågan.

Bruno ska jobba vidare med ett dokument som sammanställer alla ansvar och skyldigheter i dessa roller och hoppas på att få återkoppling från andra.

3 - Stämmer det som bestämdes kring Solikyl och Corona, följs det fortfarande? Behöver vi uppdatera och påminna?

Mycket i verksamhet är redan Coronaanpassat och åtgärder har tagits, t ex utdelning utomhus. Alla inser att vår verksamhet fyller en viktig samhällsfunktion och inte bör stängas ner i nuläget. Vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighets allmänna råd om att hålla avstånd, hålla sig hemma när man har symtom, osv.

4 - Folk som “reserverar” hämtningar när de släpps ut och sedan avbokar sig.

Anna har upplevt det som ett problem i Majorna, särskilt på ställe där inte många kan ställa upp för hämtningen på samma dag. Frågan ska tas upp på lokalmöte i Majorna.

Bruno påminner att det gäller 24 timmar och detta står på riktlinjer för maträddare. Anna poängterar att ändå bokar folk av sig i den tidsgränsen som är lite känslig, typ 20-18 timmar innan, och föreslår att de kan kontakta samarbetsansvarig när de inte hittar någon som kan ta platsen.

Sam tar upp frågan om det kan bli nån slags straff när man gör detta ofta, till exempel tillfälligt avstängning från berörd hämtningen. Vi kommer fram till att detta kan diskuteras och bestämmas på lokalnivå.

5 - En Anständig Jul med Pustervik

Pga. Corona vill de göra ett annat upplägg i år, och frågar Solikyl om de kan ge oss matlådor som de kan dela ut till de olika platser där vi finns.

Bruno föreslog till dem att de även skulle kunna dela ut mat själva utanför Pustervik och att vi kan hjälpa till.

Vi välkomnar deras förslag och ser gärna att de är med när vi delar ut.

Det ställs frågan om logistiken: Kör de ut till oss eller hämtar vi allt?

Vi avslutar mötet kl 19:30