Forum Solikyl

Protokoll styrelsemöte 07/08 - 20

Närvarande: Joakim, Sam, Per, Kristina, Anna, Bruno, Disa, Hanna.
Lokal: Aktivitetshuset Majorna, Karl Johans Torg 1.

 • Mötet öppnas 18:10

 • Till mötesordförande väljs Anna

 • Till mötessekreterare väljs Disa

 • Till justerare väljs Per och Bruno

 • Dagordningen gås igenom och godkänns.
  Det finns en övrig fråga om samordning som tas i mån av tid.
  Vi planerar att lägga max 20 minuter på varje fråga.

Fråga 1:

 • Hur ska en hantera en samarbetsansvarig som vägrar att samarbeta.

Frågan gäller samarbetsansvarig för Hemköp Annedal och där hen sedan förra hösten gett sig själv ensamrätten att utföra hämtningar - idag fyra gånger i veckan.

I enlighet med Solikyls policy bör nya hämtningsställen göras tillgängliga för andra maträddare så snart det är möjligt, dvs när samarbetet flyter på bra.

Efter ett halvår blev personen ifråga ombedd att öppna upp för fler att hämta, dvs lära ut rutinen till nya. Under de senaste månaderna har Bruno personligen kontaktat hen per mejl och via Telegram. Hen har ej svarat utan istället lagt upp ett långt inlägg på Karrot med anklagelser mot Solikyl.

Vi ställer oss därför frågan om hen har fortsatt förtroende att tala i Solikyls namn och vara en representant för föreningen annat än att verka som maträddare.

Mötet kommer fram till att det i dagsläget inte är möjligt att hen får fortsatt förtroende att tala i Solikyls namn. Mötet diskuterar därefter hur hen ska meddelas och butikerna informeras. Bäst vore personligen eller telefonledes, och helst även att föra en dialog. Men eftersom så få numera har en god relation med hen bestäms att hen telefonledes meddelas att hen kommer att få skriftligt meddelande via mejl och att hen sedan får ett skriftligt beslut.

Innan hen kontaktas kommer butikscheferna för Hemköp Annedal, Linne och Masthugget att informeras. Viktigt är att också kontakta de mindre ställena Happy Vegan och Råsaft och förklara att hen inte längre är kontaktperson för Solikyl.

Mötet, styrelsen, beslutar att:

 • Hen blir avstängd från rollerna som samarbetsansvarig, ambassadör, kontaktperson, alltså de roller där en har kontakt med butikerna.
 • Hen blir av med sin Solikyl-mejladress.

Nya preliminära kontaktpersoner föreslås. Önskvärt vore dock att få in fler personer som kan tänka sig att långsiktigt vara samarbetsansvariga.

Annedal: Bruno och Jonas eller Sam
Nordenskiöldsgatan: Per
Masthugget: Sam och Per
Linné: Sam och Per

Fråga 2:
Välkomstgrupp

Vi vill skapa en arbetsgrupp som har en dialog och kommer överens om vad som behövs för att godkänna nya medlemmar i karrot-gruppen och sedan sköter detta. Vi strävar efter att ha representanter från alla stadsdelar.

Eventuellt skapa en plats på karrot för diskussioner om insläppande av nya medlemmar.

De som är intresserade av att vara med i gruppen: Bruno, Per, Disa, Anna, Joakim, Hanna.

Vi skall också annonsera och fråga om fler är intresserade av att ingå i gruppen. Även återkoppla till Fixoteket Majorna och fråga om de har någon/några person(er) som vill ingå i gruppen.

Fråga 3:
Lokalen Kommersen

Under kommande månader bör styrelsen lägga en del arbete på att behandla frågan om hur vi löser situationen när lokalen i Kommersen försvinner.

På väggen i ‘Solikyl: Omställningsverkstan/Cykelköket Masthugget’ kan vi uppdatera varandra om möjligheter till nya lokaler i närheten.

Vi spånar om nya lokaler, fik väster om Masthuggstorget, GU Handels och Globala studier, Plikta, Konstepidemin, den romska föreningen som har kontaktat oss, lokalen på Ringön som Studiefrämjandet har.

Styrelsen godkänner att den lokala gruppen i Masthugget utser en kontaktperson till Studiefrämjandet runt lokalen Kommersen.

Vi hjälps åt att leta efter alternativa lokaler och håller en öppen diskussion om detta via karrot för att koordinera de olika möjligheterna.

Fråga 4:
Styrelsens arbete

Dessa punkter ser vi som viktiga att jobba med:;

 • Sociala grejer, välkomstgrupp, sammankomster.
 • Organisatorisk struktur, få med fler i beslutsfattandet.
 • Matutdelning, fila på bättre sätt att dela ut mat.

Starta off-topic-chatt i karrot som en lokal. Där kan sammankomster planeras oavsett plats de ska äga rum på. En kan även lägga upp intressanta saker som kanske inte hör hemma på stora väggen.

Lägga upp styrelsemötena längre i förväg på karrot.

Vi ska verkställa årsmötets mening och hålla någon aktivitet/sammankomst för alla solikylare som vill innan nästa styrelsemöte. Även lägga upp som första inlägg att fråga efter vilka aktiviteter folk är intresserade av.

Mötet avslutas 20:50

3 gillningar