Forum Solikyl

Protokoll Styrelsemöte 13/3 2022

Protokoll styrelsemöte

Styrelsemöte för Solidariskt Kylskåp den 13/3 2022, Café Vida La Vida

Närvarande

Per Björklund, Marita Ingvarsdotter, Ann-Helene Lundmark, Lars Malmström, Hjördis Samuelsson, Jack Lindau, Hanna Boström, Bochra Khalofi, Naomi Lipke, Vida Lavida Kavoosi

§ 1 Mötets Öppnande

Per hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2 Val av sekreterare

Styrelsen beslutar att välja Per att föra protokoll under mötet.

Styrelsen väljer Marita till tidhållare

§ 3 Val av justeringsperson

Styrelsen beslutar att välja Vida att justera protokollet.

§ 4 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.

§ 5 Föregående protokoll

Ann-Helene föredrar föregående protokoll.

Styrelsen beslutar att godkänna föregående protokoll från 6/2 2022 och lägga det till handlingarna. Protokollet från föregående möte Godkännes!

§ 6 Kort avrapportering från representerade områden, aktiviteter och seminarier och Avtal

Majorna: Inget just nu

Högsbo: Allt fungerar bra

Hisingen: Fungerar bra, Text ändras i samarbete med Bochra gällande Dahls Kville. Ica Kvantum börjar fungera, Hemköp Lundby ny, på prov. Råsaft: Pant frågan?, svår fråga skjuts för vidare genomtänk till nästa styrelsemöte.

Bochra: Omnia; Brogyllen Vill att det hämtas alla dagar, läggs upp på Karrot och den som hämtar beslutar vart det körs. Coop Marklandsgatan inte igång ännu, Ica Maxi 427 vill börja med egen hantering av Hållbarhet, sedan får vi se.

Kortedala: Interna konflikter, A-H och F har tillsammans löst sin del av konflikten men den har inte lösts med de andra. Rullar på två dagar i veckan, Maträtt samarbetet kommit igång, stora volymer!

Masthugget: Allt fungerar bra.

Biskopsgården är på gång att starta en utdelnings plats, kontakta Per för vidare info.

Per informerar om seminariet om Matfattigdom i Fässbergs Kyrka, Inga-Lena gjorde en utmärkt presentation av Solikyl, seminariet är upplagt på Fässbergs kyrkas Facebook sida för den intresserade.

Visar sig att ingen i styrelsen var informerad om seminariet och kommande aktiviteter skall presenteras för styrelsen i god tid så att vi lever vår transparens i praktiken!

Lasse och Per har besökt Stadsmissionen för att lära om deras arbete och deltagande vid nästa samlingsmöte för alla organisationer som räddar mat. Mer information kommer. Kontakta Lasse eller Per för ytterligare frågor.

Per informerade om att Hanna och Per varit i kontakt med Hållbarhetsansvarig inom Hemköps sfären. Hon förklarade att de uppskattar samarbetet med Solikyl och att varje Hemköpsbutik som har ett dylikt samarbete måste teckna ett avtal med mottagande organisation, dvs. Solidariskt Kylskåp! Inget sådant dokument fanns i deras arkiv så skyndsamt behövde de att ett sådant undertecknades för varje butik.

Styrelsen beslutar att: Alla seminarier och liknande skall presenteras för styrelsen i god tid och styrelse representant skall ges möjlighet att närvara.

Styrelsen beslutar att: Per i egenskap av igångsättare och ordförande under den aktuella avtals tecknande tiden, med Hemköp, signerar dessa avtal.

§ 7 Fråga 1 Joakim´s synpunkt: Om vi är få på ett styrelsemöte behöver samma diskussion tas upp igen?

Styrelsen beslutar att: Demokratisk majoritetsprincip gäller för att vi skall komma framåt och att vi inte blockerar i långbänk. Fattade beslut tas bara upp igen om en demokratisk majoritet fattar nytt beslut om att så göra.

Styrelsen beslutar även att: Fast mötestid och dag!

De kommande mötena hålls första söndagen i varje månad och tiden är 17.30 – 19.30

§ 8 Fråga 2 Arbetsgrupper för av årsmötet beslutad Verksamhetsplan Utses

A; Fortsätta Arbetet med att leta lokaler; Per är sammankallande

B; Ta fram en tydlig värdegrund för Solidariskt Kylskåp`s verksamhet; Ann-Helene är sammankallande och Hanna ingår I arbetsgruppen

C; Marknadsföra och informera om Solidariskt kylskåp´s verksamhet och syfte; Butiker har uttryckt önskemål om broschyrer som de kan ge till underleverantörer, som även de har matsvinn! Bochra är sammankallande och tar även fram underlag och detta presenteras för styrelsen.

D; Arbeta med nätverkande och politiskt påverkansarbete; Beslut om en Arbetsgrupp för fortbildning och politiskt påverkansarbete togs på årsmötet 2012 med Bruno Chies som sammankallande. Bruno kallas till nästa styrelsemöte för redovisning av utfört arbete.

E; Styrelsen skall göra en översyn av stadgarna; Vida utses till sammankallande

Styrelsen beslutar att: Se ovan.

§ 9 Fråga 3 Klargörande av teckningsansvar samt Ersättning betalas ut till Anneli Josefsson för biltransport av kylskåp

Klargörande av teckningsansvar, Bochra och Ann-Helene, är teckningsansvariga

Diskussion om frågan. Kia tog emot 500:- vid försäljning av kyl & frys. till vilket konto fördes pengarna?

Styrelsen beslutar att:300:- skall betalas ut för transportkostnader av kyl/frys till Älvängen till Anneli Josefsson.

Styrelsen beslutar att: Ann-Helene tar fram underlag och redovisar vilka konton som finns och gjord utbetalning till Anneli Josefsson på nästa styrelsemöte.

§ 10 Fråga 4 Tydlig genomgång av de olika mötenas syfte och vilka beslut som fattas var

A; Styrelsemöten, Att hantera och lösa övergripande frågeställningar som gäller föreningen I sin helhet eller inte kan lösas på lokala platsmöten.

B; Lokala platsmöten, Att hantera och lösa frågor som rör utdelningsplatsen samt frågor som rör butikerna inom området, här gäller närhetsprincipen som viktig aspect för milöperspektivet. Goda exempel som lyfts är dels från Brunnsbo där avstämningen under trevligt annordnade former, med nästan full närvaro blev konstruktivt och stärkande, dels från Axelhuset där man efter varje utdelning har ett kortare internt förbättringsmöte.

C; Butiksansvariga´s möten, Att hantera och lösa frågor som rör samarbetet med respektive affär eller liknande

D; Stormöten, Döptes om till Samarbetsforum, Att hantera samarbeten mellan olika platser samt sprida lärande och goda exempel inom föreningen som helhet samt bygga goda personkontakter för kommande utveckling av föreningen. Beslut togs att våra Samarbetsforum (tidigare Stormöten) inte är beslutsfattande

E; Årsmöten, Se Stadgarna för mer info av innehåll på dessa

Styrelsen beslutar att: Beslut togs att beslutsfattande är Styrelsemöten, Lokala platsmöten och Årsmöten.

§ 11 Fråga 5 Klara ut roller och ansvar

A; Medlem,

B; Butiksansvarig

C; Platsansvarig

D; Ambassadör

E; Styrelse

Diskussion om frågan; Var beslutas vem och vad som ingår? Hur många ansvarsposter som är lämplig mängd att ta på sig för att så många som möjligt skall beredas plats till delaktighet, hänskjuts till nästa styrelsemöte.

Styrelsen beslutar att: Marita sammankallar grupp för arbete med att klargöra kvarstående frågor kring de olika rollerna, deras ansvar och skyldigheter.

Styrelsen beslutar att: Ann-Helene tar fram underlag för vad det innebär att vara volontär inom Solikyl och alla, både nya och gamla volontärer, skall signera detta.

Styrelsen beslutar att: Hur många ansvarsposter som är lämplig mängd att ta på sig, för att så många som möjligt skall beredas plats till delaktighet, hänskjuts till nästa styrelsemöte.

§ 12 Fråga 6 Förslag att vi skapar ett tre nya platser på Karrot

A; Bibliotek och Inspiration //är det möjligt på Karrot ?

B; Viktiga interna dokument med länkar?

C; Nya Butiker, plus förtydliga hur vi skall gå tillväga!

Styrelsen beslutar att: Per tar reda på om det är möjligt och sammankallar en grupp för att genomföra det som är möjligt.

§ 13 Fråga 7 Sluta Skvallra och prat illa om andra ställen och individer

Diskussion om frågan. Alla är överens om att det är fruktansvärt att vi som gör något så betydelsefull ägnar oss åt något så internt destruktivt!

Styrelsen beslutar att, Detta måste upphöra!!!, det gäller dels den som själv sprider skvaller men den som lyssnar på skvaller är lika delaktig i att det får pågå! I dagsläget avvaktar vi med att lyfta var detta är pågående för att ge möjlighet till självkorrigering. Olika personligheter måste få finnas och givetvis hitta sina former för delaktighet, men den som sprider skvaller och pratar illa om någon eller flera skall framgent vända sig direkt till den man har synpunkter om. Varje medlem tar ansvar för att ta upp och lösa sina konflikter, A-H och F´s är ett gott exempel! (Värdegrundsarbetarna arbetar in detta i det dokument som skall signeras av alla. Vi vill också främja öppen kommunikation genom lära känna möten och övrigt Care Work.

§ 14 Fråga 8 Nästa Årsmöte och möten att boka inför detta

Styrelsen beslutar att nästa årsmöte hålls den 22/5, kl. 15.00-18.00, Plats meddelas senare.

§ 15 Övrig fråga 9 (Presentationsmtrl & Hemsida & Facebook), (CareWork),(GDPR), (När det är för många?),

Hit hann vi inte, men frågeställningarna tas upp som punkter på nästa styrelse möte.

§ 16 Nästa Ordförande

Styrelsen beslutar att: Lasse tar ordförandeklubban kommande period

§ 17 Nästa styrelsemöte och mötets avslutande

Styrelsen beslutar att förlägga nästa styrelsemöte till Café Vida la Vida den 3/4 17.30-19.30)

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.

Protokollet är Justerat och därmed Godkänt av Vida Lavida Kavoosi