Protokoll Styrelsemöte 2024-01-10

Styrelsemöte 2024-01-10 digitalt kl 20.05 - 21.45
Närvarande: Anna, Mario, Joakim, Kristina och Bruno

Mötesförberedelser

 • Ordförande: Bruno, Sekreterare: Kristina, Justerare: Mötet
 • Hur länge?
 • Genomgång av dagordningen (punkter att lägga till, ta bort eller prioritera?)

Från förra mötet - hur har det gått?

 • Joakim håller kontakten med Pläjset. Inget konkret ännu, men på G. - Fortsatt kontakt
 • Bruno kontaktar Y med pausning, och att inkomma med mer info. - Gett info.
 • Joakim tar kontakt med Z x2 för ett samtal. - Valde att avvakta
 • Bruno sammanställer punkt 4 och kontaktar möjliga ambassadörer. - Kontaktade några, ännu inget klart svar från dem.
 • Denna vecka: Bruno sammanställer info och Anna skickar sedan till samarbetsansvariga om avfallsförordningen och vara medvetna om. - Gjort

Dagordning

1. Uppdateringsrunda
Lasse-Maja
En tidning kommer att göra ett reportage om Solikyl och dess avknoppning utomlands. Bruno kommer att bli intervjuad och Joakim kommer att komplettera.
Nytt ev. samarbete med butik Nordost

2. Bankärende - komplettera firmatecknare
Komplettering gällande firmatecknare behövs.

3. Pausningsärenden
Y - Bruno: Förslag att någon annan tar över ärendet för att kunna gå vidare. Kristina försöker ta det vidare för avslut.
Z&Z - Anna: Gör det tydligt att det inte kan fortsätta på detta sätt - detta är alltså sista chansen! - Z kommer att få en uppdaterad introduktion enligt gängse rutin.
X - Joakim: avvaktar. Är det egentligen en fråga?

4 Dahls Sahlgr, Brogyllen, Returen
En vikarierande samarbetsansvarig kan komma att behövas på Dahls Sahlgr.
Disk: Dra ned till en bokn.plats för Brogyllen, Öppna upp för mer flexibilitet för lev.ställen.
Returen lär inom kort bli några personer kort och det kan bli svårt att hinna med alla hämtningar som idag. Kontakta de på Handels för att höra hur de ser på det. Frågan, eller åtm delar av den, förs till nästa Stormöte.

5. Samarbetsansvarig - behöver detta förtydligas? och dito med Platsansvarig
En samarbetsansvarig backade nyligen från sitt uppdrag - Joakim följer upp. Punkten delvis bordlagd

6. Svårlösta hämtningar
Det saknas ofta maträddare på flera ställen - hur kan vi lösa det?
En organisatoriskt fråga kanske, I vilken grad ska den enskilde maträddaren kunna göra ett urval av för denne intressanta hämtningar. Hur gör vi med de hämtningar som upplevs som mer krävande -
jämför med ett föräldrakooperativ, där alla måste göra olika uppgifter, för att verksamheten ska fungera.

Avslutning

 • Nästa möte. När och vem ansvarar? Anna tar dagordning. Nästa styrelsemöte onsdag 7/2 online kl 19.45
 • co-working/arbetsmöte? Någon helg? lördag 3/2 online kl 16.30
 • check-out

Att göra

 • Det kommande årsmötet! Punkt på nästa styrelsemöte Protokoll/verksamhetsberättelse…
 • Bruno: Nytt samarbete med butik Kortedala Killen slutat?
 • Kristina kontaktar Y
 • Anna meddelar Z&Z
 • Välkomstgruppen ger Z en komplett intro
 • Bankärende - komplettera firmatecknare Komplettering gällande firmatecknare behövs. Anna läser upp infon… Vem gör? Anna skickar till Bruno, som ordnar. Mario skickar till Bruno som ordnar.

Till nästa möte: Dagordning:
En förening i nordöstra Göteborg vill starta upp ett Solikyl
Vilka beslut hör hemma var? - hur öka medinflytande
Ambassadörsgruppen - sammankalla ett möte och annonsera vad ambassadörer gör
(Förändringar hemsidan/uppdatering Handels och Returen - redan känt…)
Samarbetsansvarig - behöver detta förtydligas? vad gör vi för att undvika att rollen missbrukas/missköts?
Platsansvarig - samma som ovan
/
Justerat av mötesdeltagarna