Forum Solikyl

Protokoll styrelsemöte 3 juli 2022

2022-07-03
Protokoll styrelsemöte 3 juli 2022. Plats A-huset i Majorna. Tid 17.00.

Närvarande ur styrelsen: Anna, Bochra och Lasse telefonledes.
Övriga: Joakim, Kristina, Jack, Bibi, Leif, Joakim och Desiree

§1 Mötet öppnas
av Ordförande, som för denna period är Anna

§ 2 Ordförande presenterar dagordning, kan styrelsen godkänna eller behöver punkterna justeras
Godkänns.

§3 Val av sekreterare
Kristina

§4 Val av justerare
Joakim

§5. genomgång av dagordning
Anna går igenom

§6. Lägesuppdateringar från de olika platserna
a. A-huset Fungerar bra, lokalmöte inom kort
b. M43 inget nytt
c. Backa Brunnsbo Lasse via telefon, Allt flyter på bra där.
d. Återbruk hej och tack Ingen närvarande, men det flyter på
e. Pläjset Ingen närvarande, sommarstängt
f. Masthugget Se egen punkt
g. Högsbo Rättelse Enligt platsansvarig sker alltid utdelningar inomhus. Meddelar Lägesrapport via Karrot: ” Allt går fint, det är kul, välstrukturerat och det är problemfritt.
h. Mötesplatsen Ingen närvarande Sommarstängt

i. Solikyl hade nyligen samarbete med Göteborgs FN miljögrupp. Det blev ett lyckat samarbete och fler på kommande.

§7. Firmatecknare och adressändring
Bruno får frågan.

§8. Till handlingarna, uteslutning Per capsulam
Beslutet protokollförs, verkställt och finns publicerat.

§9. Uteslutningsärende
Frågan handlar om en medlem som grovt åsidosatt sina behörigheter som medlem och innehavare av sin roll. Specificeras nedan

a. Kontaktat en av Solikyls samarbetspartners och muntligt avslutat Solikyls engagemang, till förmån för en annan part, något hen inte haft behörighet till.
b. Ansvarsposter
I rollen butiksansvarig ingår vissa befogenheter. Den ansvarige är styrelsens förlängda arm i kontakten med butiken ifråga, och ska agera i enlighet med solikyls värderingar på uppdrag av styrelsen.
Det är styrelsens sak att informera medlemmarna vid verksamhetsförändringar. Här har hen överträtt sin roll.
c. Fortsatt aktivitet på karrot, direkt konfliktstart?
Personen blev pausad innan händelsen på punkt a. Hen har på eget bevåg raderat och gjort ändringar i Solikyls kommuniktionsverktyg Karrot och trots att hen blivit ombedd av styrelseledamot att upphöra så fortsatte hen.
Hen har också efter sin pausning startat konfliktfunktionen på karrot på ett felaktig sätt.

Beslut: I samband med att protokollet blir justerat kommer personen att uppmanas att avsluta sitt konto på karrot. Om så inte sker kommer konflikthanteringsverktyget att påbörjas.

§10. Fientligt övertagande/splittring - förslag, skapa en arbetsgrupp med mandat att ta beslut i frågor gällande detta. Ett första möte bör ske i samband med styrelsemötet och med styrelsen närvarande för att enas om omfattningen.
Beslut: vi tycker att det låter bra, Om någon vill delta vänligen kontakta Bruno.

§11. inkomna ärenden
a. Konflikt
Kommer att arbetas vidare på så fort mer tid hittas för detta.
b. Marknadsföring
Event Hållbar matlagning i slutet av augusti. Frihamnsdagarna i slutet av augusti.
c. Beslut: Att under en konfliktlösningsvecka ska inga nya volontärer släppas in i karrot.

§12. Övriga ärenden
Val av ny butiksansvarig för Hemköp Masthugget respektive Hemköp Nordenskiöld.
Beslut: Leif och Bruno.

§13. Mötet avslutas kl 20.25

Justerat Joakim 2022-07-03