Forum Solikyl

Protokoll styrelsemöte 5/3-21

Styrelsemöte Solikyl 5 mars 2021 - Aktivitetshuset
Närvarande: Bruno, Anna, Jack, Leif, Bochra, Per, Klara, Joakim + På länk: Carola, Emelie
Ordförande: Bruno
Sekreterare: Jack och Klara
Justerare: Leif

1. Uppdatering
Styrelsen meddelar beslut angående tillfällig åtgärd för tidigare händelse tills vidare beslut tagits, dock senast nästa styrelsemöte.

2. Avstängning av Fixoteket
Bruno förklarar bakgrunden till avstängningen. Beslutet bekräftas av styrelsen. Hoppas kunna återuppta samarbetet men då behöver det villkoras på grund av tidigare omständigheter. De har varit inbjudna till ett flertal möten men aldrig kommit.
Styrelsen ska försöka kontakta ansvariga på Fixoteket med förhoppning om ett möte för att kunna bygga upp ett samarbete.

3. Bättre system för konfliktlösning
Hur ser det ut nu?
Bruno beskriver nuvarande system ingående samt problem med det.
Joakim lyfter fram att det ej finns möjlighet att pausa medlemmar som det gjorde tidigare, detta har ersatts av konfliktknappen. Joakim föreslår att möjligheten att pausa medlemmar återinförs.
Bruno föreslår en blandning, som inkluderar både pausningsmöjlighet och konfliktknapp. Vill ha ett mellansteg innan en konflikt blir offentlig för alla. Mellansteget enligt Bruno är att försöka lösa konflikten och om det behövs även hitta neutral(a) medlare. Funkar inte detta kan konfliktfunktionen vara en lösning.
Diskussion kring vem/vilka som kan agera medlare. Förslag kommer på en utvald grupp, styrelsen, några av båda parterna valda personer.
Förslaget där båda parterna själva väljer medlare diskuteras vidare. Styrelsens roll i det fallet kan bli mer fokuserat på underlättande kring omständigheterna för att få processen att flyta på.
Risken att dödläge kan uppstå om båda parterna får välja varsin egen företrädare lyfts fram.
Diskussionen behöver rundas av och ett konkret förslag presenteras:
Under tiden frågan utarbetas mer noggrant gäller att styrelsen i fråga om pausning samt medling gör bedömningar utifrån olika situationer, vilket arbetssätt som används.

4. Ambassadörer
Bruno lyfter frågorna: Behöver vi ambassadörsmöte? Finns det fler intresserade?
Förslag: Kommunikationskanal på karrot istället för forumet, för att göra diskussionen mer lättillgänglig.
Beslut: Ambassadörsmöte sker i samband med Chili & Wok lördag 13 mars 18:15 på A-huset.

5. Enkät för volontärer
Förslag om anonym enkät för volontärer angående nöjdhet och liknande för att kartlägga behov av insatser. Bruno tar gärna emot förslag från alla på vilka frågor som ska vara med i enkäten. Förslaget om enkätundersökning möts av bifall och uppmuntran.

6. Samla statistik för räddad mat
Förslag: Bestämma 1 vecka (eller 2) där vi alla anstränger oss extra att väga all mat och lägga in varje vikt på feedback. Det handlar alltså inte om att uppskatta vikt, som vi alltid gör, utan om att väga med våg. Detta för att samla underbyggda siffror som kan bli ett starkt verktyg vid påtryckningar på politiker. Frågor som behöver lösas, är att vi behöver vågar att väga med, och när och hur ofta skall vi väga.

7. Mötet avslutas