Forum Solikyl

Protokoll styrelsemöte 5/6 2022

2022-06-05
Protokoll styrelsemöte 5 juni 2022. Plats A-huset i Majorna. Tid 18.00. Start 18:20, slut 20:45.

Närvarande ur styrelsen: Anna, Bochra och Lasse
Övriga: Joakim, Kristina, Elise, Naomi, Jack, Hjördis och Ann-Helene

§1 Mötet öppnas
av Ordförande, som för denna period är Anna.

§ 2 Ordförande presenterar dagordning, kan styrelsen godkänna eller behöver punkterna justeras
Godkänns, efter genomgång. Dagordningen bifogas längst ned i detta protokoll.
*Punkten Årsmöte saknas dock. Slutet av augusti föreslås.
Beslut fattas i konsensus. Årsmötet 2021 blir i augusti!

§3 Val av sekreterare
Kristina

§4 Val av justerare
Naomi, och även Anna i egenskap av ordförande

§5 Genomgång av dagordning, ordförande föreslår att punkt 7, 10, 11, 13 bordläggs eller överlämnas till lämplig person.
Punkt 8 tillkommer i denna punkt.
Anledningen till bordläggningen av vissa punkter är helt enkelt tidsbrist.

§6 Lägesuppdateringar från de olika platserna
a. A-huset Anna redogör. Fungerar bra. Mängden matsvinn har minskat. Anna får frågan vem som är platsansvarig för A-huset. Det är Mia, vilket också står i Karrot.
b. Mötesplatsen Backa Brunnsbo Lasse redogör. Fungerar bra. Backa Brunnsbo behöver dock folk som kan köra, hämta leveranser. Butikssamarbetet på SelmaTorg har upphört. Ett annat samarbete är under inkörning och det fungerar bra.
c. Återbruk hej och tack Ann-Helene redogör. Fungerar bra. Den tidigare konflikten är löst. Samarbete med Pläjset och leveranser som Mattias gör från Rannebergen fungerar bra. Kortedala delar utomhus, en fast tid i veckan finns – tors kl 18-19, och övriga tillfällen blir några dagar i veckan dagtid. Samtidigt bärs saker och kläder från Gratisbutiken ut. Ska få två till kylskåp. Det finns i Karrot inga platser upplagda men den som är intresserad kan kontakta Ann-Helene!
d. Pläjset Ingen närvarande därifrån men Ann-Helene berättar att det är ett fint ställe och de har utdelning på söndagar, och ibland på onsdagar.
e. Masthugget Elise redogör Hon är sedan en tid platsansvarig. Fungerar bra.
f. Högsbo Ingen närvarande därifrån men Elise berättar att det går bra. Helgdagar sker utdelning utomhus.
g. Biskop? Ett utdelningsställe var på gång i Biskopsgården? Lasse berättar vad han vet. Han ska kolla upp.
Och
*M43 (som hade angetts på b.)
Joakim redogör De har också märkt att det blivit mindre matsvinn. Funderar på att inleda fler butikssamarbeten. Möjlighet till utdelning finns och att skriva upp sig som värd. Idag finns en dag i veckan noterad på Karrot, men det kan utökas skulle intresse finnas hos maträddare. Bara att kontakta Joakim!
Och
*Mölndal Fässberg Bochra redogör Hämtningar görs några gånger i veckan. Likaså från Flatås och Mölnlycke. Fässberg har flera kylar och verksamheten fungerar väldigt bra.
*Knuten Ingen närvarande. Men vad vi närvarande känner till fungerar det bra där.

*Anna ber de platsansvariga för Solikyls olika ställen att mejla några rader om det gångna årets verksamhet, för att fogas till verksamhetsberättelsen till årsmötet.

*Förutom genomgång diskuterar vi närhetsprincipen och att maträddare kan vara aktiva var som helst i stan. Alla olika delar är Solikyl. Dock levereras matsvinnet till närmaste utdelningsställe. Genom att vara verksam på olika ställen lär vi även känna varandra mer. Vi kommer in på antal maträddare som är aktiva på olika utdelningsställen. Vi talar om att det ibland är rejält slitsamt och konstaterar att stora kvantiteter inte går att genomföra utan bil. Flera tycker att tidningskärror är bra, barnvagnsunderreden nämns också som ett möjligt transporteringsalternativ för mindre mängd matsvinn kortare sträckor.

§7 Hur sker uppföljning 13/3 - Bordlagd i enlighet med punkt 5
Handlar om uppföljning från protokoll av den 13/3, Vad händer/vad har hänt med:
a.) Hemköp – Per och Hanna, b.) Stadsmissionen – Per och Lasse, c.) Lokaler – Per, d.) Värdegrund – Ann-Helene, e.) Marknadsföring – Bochra, f.) Översyn av stadgar – Vida

§ 8 Firmatecknare och adressändring? Delvis bordlagd.
Frågan om Firmatecknare bordlagd i enlighet med punkt 5
Adressändring för Solikyl till MSF har föreslagits på tidigare styrelsemöte. Anna berättar hur det skulle fungera. Solikyls post skulle gå till MSF, samordnaren på MSF sköter posten och någon från Solikyl styrelse kan sedan hämta denna. MSF behöver då också löpande bli uppdaterade om vilka som sitter i styrelsen.
Det beslutas att göra adressändring för Solikyl till MSF.
Den nya adressen blir då:
Solidariskt kylskåp
C/O Majornas samverkansförening
Karl Johanstorget 1
414 61 GÖTEBORG

§9 Protokollet. Behöver visas
Punkten handlar om april månads protokoll, med två bilagor. Vi pratar om hur vi skulle kunna göra. Ska det publiceras offentligt kan vissa delar behöva maskas då det handlar om integritet för enskilda.
Vi beslutar att maska namn och ställen. Kristina, Anna och Joakim åtar sig detta. Hjördis justerar sedan. Så som saker utvecklades i denna fråga bedömdes punkten inte kunna genomföras så som mötet avsåg.

§10 Till handlingarna, Per Capsulam via mail - Bordlagd, lagd till handlingarna i enlighet med punkt 5

§11 Uteslutningsärende - Bordlagd i enlighet med punkt 5

§12 Inkomna ärenden
a. Hemsidan
Kristina undrar hur vi ska göra med info på Solikyls hemsida om nya utdelningsställen? När ska, och vilken info ska läggas ut, och vem Okejar. För Kortedala - Återbruket_Hej_Tack finns ett tillfälle angivet och för Pläjset ännu ingenting. Vi är ense om att det är bra om så sker, och OK att info om Pläjset läggs upp på hemsidan.
b. Sociala medier
Kristina tar upp ett förslag om att bilda en arbetsgrupp för Sociala medier. En grupp intresserade som skulle kunna ta ett helhetsgrepp över publicering och användning, se över möjligheter, kanske rentav i samarbete med utvecklarna för Karrot.
Det Okejas. Den som är intresserad av att ingå i gruppen ombedes kontakta Anna, hon blir sammankallande till dess gruppen bildats och träffats.
*Bilder som tas av matsvinn, och läggs ut kan sända fel signaler. Vi behöver tänka på mathygien och kylkedjan, hur bilder kan uppfattas, och vara medvetna om hur vi presenterar Solikyl på sociala medier.
c. Konflikt inkommen via mail
Ann-Helene, som en av dem i föreningen som har utbildning inom konfliktområdet, erbjuder sig att verka i denna. Joakim som har vana, och också kunskap i Solikyls konfliktmodell erbjuder sig att också vara med. Det tycker vi låter som ett bra erbjudande av dem och Okejar.

*Kristina nämner också att en poll för att hitta en dag för ett On-line-möte för Välkomstgruppen snart ska läggas ut.

§13 Övriga ärenden - Bordlagd i enlighet med punkt 5

§14 Mötet avslutas kl 20:45

Justerat av Naomi 2022-06-18 Justerat av Ordförande Anna

DAGORDNING
§1 Mötet öppnas
§ 2 § 2 Ordförande presenterar dagordning, kan styrelsen godkänna eller behöver punkterna justeras.
Fem punkter föreslås bordläggas eller överlämnas till lämplig person. Godkänns, efter genomgång.
§3 Val av sekreterare
§4 Val av justerare
§5 Genomgång av dagordning, ordförande föreslår att punkt 7, 10, 11, 13 bordläggs eller överlämnas till lämplig person.
Punkt 8 tillkom vid presentationen till denna punkt.
§6 Lägesuppdateringar från de olika platserna
a. A-huset
b. M43 Mötesplatsen Backa Brunnsbo
c. Återbruk hej och tack
d. Pläjset
e. Masthugget
f. Högsbo
g. Biskop???
§7 Hur sker uppföljning 13/3
a. Hemköp – Per och Hanna
b. Stadsmissionen – Per och Lasse
c. Lokaler – Per
d. Värdegrund – Ann-Helene
e. Marknadsföring – Bochra
f. Översyn av stadgar – Vida
§ 8 Firmatecknare och adressändring?
§9 Protokollet. Behöver visas
§10 Till handlingarna, Per Capsulam via mail
§11 Uteslutningsärende
a. Överlämning av ansvarsposter
b. Hemköp
c. Fortsatt aktivitet på karrot
§12 Inkomna ärenden
a. Hemsidan
b. Sociala medier
c. Konflikt inkommen via mail
§13 Övriga ärenden
a. –
b. –
c. -
§14 Mötet avslutas.