Forum Solikyl

Protokoll Styrelsemötet 2 oktober 2020

Styrelsemöte Solikyl 2020-10-02 A-huset kl 17.30

Närvarande:
Ur styrelsen: Bruno, Sam, Klara och Anna. Suppleant Bochra
Övriga: Per, Leif, Kristina, Jack, Joakim, Ann och Musie.

Mötet började kl 17.55 och avslutades kl 19.55

Till ordförande valdes Anna, sekreterare Kristina, justerare Klara och Sam, och talarlistan sköter Per.

Inför detta styrelsemöte finns ingen färdig dagordning. Anna sammanställer snabbt de inlägg som gjorts på Karrot, och de frågor som blivit kända, och läser upp för oss. Vi har även punkten Övrigt.

1 Fässberg
På sin hemsida hade församlingen tidigare infotext som gav intryck av att Solikyl var en del av välgörenhet där det ställdes vissa krav på besökaren. Eftersom felskrivningen snabbt blev ändrad lämnar vi denna fråga.

2 Överskott som Solikyl hämtar från Flatås
Matsvinnet, dvs överskott från Flatås kan ibland bestå av mängder av samma vara, t ex matolja och jäst på sistone. Sådana stapelvaror blir svåra att dela ut, t ex jäst som inte förbrukas i någon större mängd i något hushåll. Det kan också resultera i att samma slags matsvinn samlas på ett och samma Solikyl, och där blir dåligt – och får gå till kompost - när det inte kan delas ut.

Frågan blir då om det är någon idé att i dessa fall ta emot så mycket från Flatås? Finns det ens någon möjlighet att säga Nej? Ska vi ens överväga det? Vi ska ju rädda mat! Vore det möjligt att fördela maten/matsvinnet på fler ställen, så många ställen som möjligt?

Om annons sätts ut någonstans: Finns risken att sådant matsvinn samlas ihop av någon som använder det i kommersiellt syfte, säljer det?

Det framkom av hämtare för Flatås att det går att tacka nej, de tvingar inte på mat. Men Solikyl ska också försöka rädda så mycket mat som möjligt när denna närmar sig sista datum. Och troligen är det svårt att sälja mat efter att det har passerat bäst-före-datum.

Diskussionen mynnade ut i:
att det är viktigt att den som levererar stämmer av med mottagande Solikyl-ställe, så att det inte blir ytterligare lådor av något som det redan finns väldigt mycket av i kylarna.
Klara som en av kontaktpersonerna för Flatås åtar sig att påminna om, och förtydliga ansvaret.
På kommersen finns det också flera kyl/frysar där matsvinn kan ställas in – för vidare fördelning, och dit kommer också många besökare.
Och på Karrot finns funktionen Offers, som vi kan använda.

3 Linné uppföljning (protokoll 2020-09-04)
Solikyl miste möjligheten till att göra hämtningar av matsvinn. Istället har butiken valt att ge sitt matsvinn till Linneakyrkan.

Vi har identifierat en av de två person som enligt personalen under sommaren betett sig otrevligt mot dem. Vi diskuterar vikten av att återkoppling till butiken sker, att de får veta att personen inte är kvar. Och att vi även borde bjuda in personal från butiken att besöka Solikyl.

Dock var det en person till! Denne är ännu inte identifierad och här diskuterar vi om vi ska be personalen om hjälp med att identifiera volontären. Och så var det en tredje person? Men hur ska det ske? Använda foton? Det skulle innebära en juridisk besvärlig situation.

Det framkommer på dagens möte att några av butikens personal lobbat för att butiken, en tid innan Solikyl miste samarbetet, istället ska donera till Linneakyrkan. De uttryckte att de vill prioritera välgörenhet. Personal hade sett att volontärer från Solikyl, på lagret, dit matsvinnet togs och packades, tog en del av matsvinnet - till sig själva, och till andra behövande som dessa hjälper. Förfarandet skapade irritation hos några ur personalen vilka ifrågasatte hos butiksledningen, men beklagligtvis inte hos Solikyl.

4 Hållbarhetsfestivalen
Studiefrämjandet medverkar årligen på en hållbarhetsfestival, och Solikyl har fått förfrågan om att vara med.
Per åtar sig att kolla upp närmare och i så fall lägga info på Karrot, där ev intresserade inom Solikyl kan anmäla sig.

Här tog vi en 10-minuterspaus.

5 Roller (protokoll 2020-09-04 Öppen fråga)
En arbetsgrupp (Per, Joakim, Anna och Bruno) arbetar med att definiera ansvarsområden och roller. Bruno har lagt ut ett påbörjat dokument på nätet. Dokumentet nås via en länk på Wall i Karrot , +styrelse

Bruno som ingår i gruppen påpekar vikten av att innan en förändring genomförs bör den vara väl genomtänkt. Det är därför viktigt att ett brett samtal förs bland maträddarna.

Det kan också vara så att butiken eller Studiefrämjandet ställer vissa krav som Solikyl inte kan påverka, liksom att rutiner mellan hämtställe och Solikyl behöver få växa fram när nya samarbeten inleds.

Ambitionen bör vara att hålla samtalet levande, och kanske ha något klart till nästa styrelsemöte.

6 Transportmedel
Ska Solikyl verkligen använda bil? Kan inte cykel och vagn/ cykelkärra användas och t ex tidningskärra om det är promenadavstånd? Det finns cykelkärralånepooler! Vore elcykel ok?

På sommaren är det nog enkelt att anse att cykel ska användas, men hur blir det i höst- och vintervädret? När mängden matsvinn blir större än vad som får plats på cykelkärran? När avståndet är långt? Hur många vändor bör vi då göra? Och om det endast blir är en maträddare som hämtar (den andre bokade hastigt av)? Är kollektivtrafik ok? Och hur mycket kan en ta på spårvagn/buss? Att använda bil har sina fördelar, mycket får plats och det blir möjligt att göra hämtningar oavsett avstånd och väderlek.

Men, Vad och hur mycket ska, och kan vi egentligen begära? Målet är att rädda så mycket mat/ matsvinn som möjligt! Att sträva efter fossilfritt är i Solikyls linje, men hur göra det praktiskt? Vad är realistiskt?

Vi blev ense om att frågan om transportsätt/medel är en fråga som behöver avgöras på lokal nivå. Det kan beslutas på olika sätt. Exempelvis: Om det finns en ledig plats skulle den volontär som avser att använda ett miljövänligt transportsätt ges företräde till platsen. Eller Om en plats blir ledig samma dag, som då vem som helst ur Solikyl/Karrot får signa sig på, gäller lokalområdets policy, t ex att den som gör hämtningen avgör transportmedlet.

Styrelsen genomförde en röstning: Principen att sträva efter fossilfria transportsätt?
En klar majoritet röstade för.

Frågan kommer att hållas öppen för vidare diskussion.

7 Samarbete med Svenska kyrkan i Tolered (protokoll 2020-09-04)
Joakim meddelar att det inte blir något samarbete med Tolered, Svenska kyrkan.

Dock kan det finnas en butik på Hisingen som Solikyl skulle kunna inleda ett samarbete med. Joakim kommer att lägga ut info om detta skulle bli aktuellt.

8 Lokala möten
Också en öppen fråga. Viktigt är att lokala möten hålls.

9 Värderingar
Mötet börjar nu rundas av:

Vi uppmanas att läsa de olika dokument som finns på Forumet och Karrot, t ex Riktlinjer och fundera igenom innehållet. Och vi kan med fördel ta upp olika delar, liksom andra frågor och funderingar som vi har, för diskussioner mellan oss maträddare!

10 Övrigt
Disa har meddelat avgång från sitt styrelseledamotuppdrag i Solikyl.

Styrelsen består i nuläget av Bruno, Sam, Klara och Anna. Bochra kvarstår som suppleant.


Justerat av Klara och Sam

1 gillning