Forum Solikyl

Protokoll Styrelsemötet 4 september 2020

2020-09-04 Styrelsemöte A-huset

Mötet började kl 17:40
En kort fikapaus togs vid 18:30-tiden

Närvarande:
Ur styrelsen: Bruno, Sam, Klara och Anna. Suppleant Bochra
Övriga: Jack, Leif, Andreas, Per, Joakim, Ann och Kristina

Till mötesunderlättare valdes Bruno, sekreterare Kristina och Andreas och till justerare Klara och Sam.

Dagordningen lästes upp, godkändes, och några punkter lades till.

1. Mötet med svenska kyrkan
Joakim och Bruno har varit på möte med svenska kyrkan i Tolered.
Joakim redogör för mötet. Skillnaden i synsätt framkom – rädda matsvinn, och att maträddarna tar en del av det, respektive att allt går till välgörenhet - och det talades om att kyrkan väljer vilka dagar som de vill ha hämtning, och så kan Solikyl ta resterade veckodagar. Det skulle då alltså bli två mathämtningsaktörer.

Kyrkan kommer om ca två veckor hålla ett internt möte. Därefter kommer kyrkan och Solikyl åter att mötas för närmare detaljer över rutiner och framtida samarbete.

En allmän diskussion fördes om aspekter kring ett samarbete med kyrkan, om det värderingsmässigt stämmer med Solikyls, och hur ett sådant samarbete praktiskt skulle kunna fungera.

2. Incidenterna på Hemköp Linné
Solikyl får inte längre göra hämtningar från Linné.
Per har haft möte med butiken och redogör för mötet. Det framkommer att två maträddare under sommaren betett sig illa mot personalen. Butiken har därefter diskuterat det inträffade och bestämt sig för att bryta samarbetet med Solikyl och istället ingå avtal med Linneakyrkan.

Efter att butiken fattat sitt beslut har ytterligare en maträddare betett sig illa i butiken.

En upprörd diskussion följde: Ett sådant beteende är absolut inte ok. Solikyl förlorar samarbeten. Nolltolerans ska råda. Sanktioner? Vikten av att butiken har en kontakt med Solikyl och vet vem de ska kontakta, och också att Solikyl har en sådan relation med butiken att de tar kontaktar. Vikten av att Välkomstgruppen introducerar nya maträddare på ett bra sätt.

Solikyl har en rutin för avstängning/uteslutning. Den ene maträddaren från sommaren är identifierad och har redan tidigare betett sig illa. En röstning genomförs därför. Styrelsen röstar att stänga av maträddaren med omedelbar verkan. Det bestäms att någon ur styrelsen lämnar beskedet och samtidigt uppmanar personen att själv gå ur Karrot.

Kvar till nästa styrelsemöte är att avgöra hur göra med den andre maträddaren från sommaren samt den maträddare som betett sig illa efter att butiken fattat sitt beslut.

3. Roller
Definiera roller och vilka uppgifter ska de innehålla och fungera. Viktigt att prata med, och få åsikter från övriga maträddare inom Solikyl. Arbetsgruppen består nu av: Per, Joakim, Anna och Bruno och de fortsätter sitt redan påbörjade arbete. En redovisning sker på nästa styrelsemöte.

Joakim har nyligen närvarat på ett digitalt möte med Foodsharing Tyskland och berättar att de t ex löste konflikter som uppstått i en grupp genom att en annan grupp inom organisationen fick ta hand om frågan.

Tomasz på CK Gamlestan/Solikyl har meddelat intresse av att introducera nya till Solikyl, dvs ingå i välkomstgruppen. Tomasz har god pedagogik och har varit med i verksamheten sedan starten.

4. Kommersen
Hur ska utdelning ske de kommande och troligen resterande tre månaderna? Tveksamt att CK accepterar att besökare åtet börjar vandra genom deras lokal. Ska vi fortsätta att använda västra ingången? Förslag sedan tidigare är att kontakta Josef om att Solikyl får permanent tillträde till förrådet längs västra sidan.

5. Framtida lokaler
Joakim, Bruno, Per, Kristina redovisar om fattade kontakter.
Masthuggsterassen Lokal, kontakt med politiker Älvstranden utveckling om Stadsutveckling,
GotUnited, Fastighetsägarföreningen Göteborg och Konstepedemin – där Solikyls verksamhet dock verkar krocka med deras stadgar.

Kvar att kontakta är bl.a. GU Globala samt att fortsätta arbetet!

6. Styrelsesammansättning idag
Styrelsen består idag av fem personer: Bruno, Sam, Klara, Anna och Disa. Varvara valde att lämna sitt uppdrag. Bochra väljer att kvarstå som suppleant.

7. Övrigt
En fråga om hur det ska fungera med matdelning mellan maträddare knutna till Kommersen togs upp. Frågan hänsköts till nästa lokalmöte på Kommersen. Ärendet och förslag kan läggas på Karrot där frågan därefter kan diskuteras mellan maträddare inför lokalmötet.

Joakim meddelar att mellan den 9 och 12 september besöker en grupp från Stockholm Solikyl.

Bruno avslutar med att påminna oss om vikten av att vi fortsätter våra påbörjade arbeten.

Mötet förklaras avslutad kl 19.35

1 gillning

Bra anteckningar! Jag förstår dock inte några saker:

  1. Vad är det för samarbete med kyrkan i Tolered som beskrivs? Ge gärna lite bakgrundsinformation!
  2. Vilken maträddare var det styrelsen röstade för att stänga av med omedelbar verkan? För om det var Risto, så förstår jag inte varför styrelsen röstade när frågan sen ändå avgjordes på Karrot. Om det inte var Risto, så tycker iaf jag att det är rimligt att namnge personen som uteslöts. Det måste ju vara tydligt vad styrelsen beslutar om vem och varför.

Samarbetet med Tolereds församling är det som skulle ge hämtningar från de nya affärerna vid Vågmästareplatsen och Wieselgrensplatsen till Biskopsgården. En del saker har varit lite osäkra kring det samarbetet, och vi kommer få klara besked om hur det blir nu snart. Jag kommer då lägga upp sammanfattande information om det här på forumet.
Den andra punkten handlade om Risto, och han blev uppmanad att lämna Solikyl. Han gjorde däremot inte det, och då är konfliktfunktionen det sätt som finns kvar att få någon avstängd.