Forum Solikyl

Verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsåret 2021 har varit ett turbulent och stundtals slitsamt år, ett år där föreningen mött motgångar och hel del förändring.

Vi har påverkats av den oro som som råder i omvärlden och det spända läget kring kriget i Ukraina. Men också corona, som fortfarande gör sig påmint.

Som förening har vi utsatts för allvarliga sabotageförsök och bedrägerier. Som enskilda medlemmar har vi känt oss vilseledda och svikna av de vi tidigare arbetat sida vid sida med.

Trots dessa dystra förutsättningar, eller kanske på grund av, har arbetet varit fyllt med intressanta möten, nya samarbeten och erfarenheter.

Vi har kommit till insikt om hur viktigt det är att hålla föreningens syfte vid liv och arbeta aktivt med samverkan, inkludering och transparens mellan de olika områdena.

Det har varit ett slitsamt år som verkligen testat våra gränser, men ett år som visat vilka eldsjälar som föreningen består av och hur mycket fina människor som ställer upp för varandra!

På grund av Corona hölls årsmötet först den 22 augusti.

Till styrelsen valdes sju ordinarie ledamot och två suppleanter, vid verksamhetsårets slut bestod styrelsen av Bochra, Lasse och Anna.

Av de som valde att lämna styrelseuppdraget i förtid är alla utom en fortfarande med i föreningen, En blev avstängd och senare utesluten ur föreningen, detta delvis som en följd av hens agerande i styrelsen.

Arbetet utifrån verksamhetsplan

På årsmötet presenterades flera förslag som grund till verksamhetsplan, och trots den arbetsbelastning som detta år inneburit har flera av punkterna varit uppe på dagordningen.

Fortsätta arbetet med att leta efter lokaler.

Vi har påbörjat ett samarbete med Pläjset i Kortedala

Ett kylskåp på Handels är i startgroparna

I Högsbo arbetas det aktivt med att söka och förhandla om lokal.

Ta fram en tydlig värdegrund för Solikyls verksamhet.

Detta arbete påbörjades men fick av olika skäl pausas

Marknadsföra och informera om Solikyls verksamhet och syfte.

Utöver den information och marknadsföring som sker naturligt vid hämtningar och utdelningar har vi deltagit vid ett flertal offentliga event under året.

Styrelsen skall göra en översyn av stadgarna.

En sammankallande utsågs men hann inte kalla till något möte innan hen valde att lämna föreningen.

Arbetsgrupper och platser.

Arbetsgrupp för fortbildning och politiskt påverkansarbete.

Solikyl har deltagit vid ett evenamang där kocken Paul Svensson höll sin föreläsning under rubriken ”Det empatiska köket”. Vår verksamhet presenterades och så bjöd vi på hembakade skorpor och hårt bröd, bakat av maträddare på brödsvinn.

Vi fanns på plats under Frihamnsdagarna där vi delade utställarplats tillsammans med flera andra föreningar inom hållbarhet och delningsekonomi. Under temat icke-kommersiella medborgar-initiativs svårigheter att få ta plats i staden, synliggjorde Solikyl sitt bidrag för miljön, och till samhället. Detta gjordes i samverkan med konstprojektet “Får drömmar plats i Göteborg?”.

Vi deltog på två aktioner för en bilfritt grönsakstorget tillsammans med andra organisationer. Solikyl delade ut mat där och spred budskapet om hur stadsutveckling tränger bort ideella verksamheter och att mer plats behövs åt verksamheter liksom Solikyl, Cykelkök, gratisbutiker osv.

Tillsammans med forskare på GU och en representant från Cykelköket skrev vi en debattartikel om hur ideella krafter inte får plats i staden. https://www.gp.se/debatt/ideella-krafter-m%C3%A5ste-vara-en-del-av-staden-inte-bara-i-broschyrer-1.43047423

En video spelades in om stadsutveckling i Masthuggskajen och samma sakfråga (på engelska) Snacket går... is there a place for solidarity in a growing Gothenburg? - YouTube

Vi hade ett samarbete med Göteborgs FN-förenings Miljögrupp i ett event i Slottsskogen. De vill gärna jobba med oss i framtida event.

Sveriges Radio P3 Nyheter tog kontakt med oss med frågor kring hur vi upplever att våra besökarnas ekonomisk situation ser ut och vad Solikyl kan bidra med. Likaså GU:s magasin för ett studentarbete.

Forskare vid institutionen för samhällsstudier (statsvetenskap/genusvetenskap) vid Linnéuniversitetet tog kontakt. Några forskare arbetar med ett projekt om gräsrotsinitiativ för omställning där de undersöker icke-kommersiella delningsinitiativ i Göteborg och Berlin och vad det kan innebära för en bredare energi/klimatomställning.

Välkomstgrupp

Antal ansökningar från nya låg konstant på runt 20 stycken! Ett digitalt möte skapades, antalet aktiva i gruppen reducerades och en översyn startade. Några frågor på dagordningen var: Hur lång tid är rimlig att invänta svar innan vi avböjer?, Hur skulle vi kunna göra ansökningsprocessen för sökande enklare? Och Hur använder vi Guiden för nya.

Se anteckningar för senaste möte: Möte Välkomstgruppen 29/06 2022

Pläjset

Startades av eldsjälen Inger som ordnat verksamhet med olika aktiviteter i Stena Fastigheters lokaler i Bergsjön. De har haft utdelning av matsvinn i samarbete med Solikyl, och nära kontakt med Återbruk_Hej & Tack i Kortedala, sedan i början av året fram till juli då ett semesteruppehåll började. Utdelning har skett regelbundet vid åtminstone ett tillfälle i veckan. Om fortsatt utdelning av matsvinn kommer att fortsätta under hösten är ännu inte bestämt.

Fässberg

Förutom de dagar, då matutdelning sker av mat från Stadsmissionen, är de som vill välkomna att hämta mat ur Solikyls frys och kyl.

Hit körs mat från Maträtt i Flatås.

Masthugget

Här har mycket hänt under övergångsperioden mellan verksamhetsåren 2021 och 2022, men för att ge en tydligare bild redovisas händelserna här.

Sedan 2017 har Solikyl tagit hand om matsvinnet från Hemköp Masthugget och har varit en central del i föreningen. I våras stod det klart för styrelsen och ett flertal medlemmar att det skapats en sluten grupp av maträddare med en tydlig hierarki med odemokratisk grund, som inte längre arbetade i enlighet med Solikyls riktlinjer.

Solikyls syfte och värderingar har sedan länge slutat gälla.

allt eftersom ny information kom till styrelsens kännedom blev en uteslutning av en medlem absolut nödvändig. Detta ledde till ett flertal uppenbara försök att sabotera Solikyls verksamhet, både internt och externt.

De samarbeten som varit närmast knutna till masthugget har avslutats och utifrån den information vi fått, tas matsvinnet numera hand av en nybildad grupp som heter foodsavers west. Inget samarbete, eller sammankoppling, med Solikyl är i dagsläget aktuell.

Solikyl Knuten

Vi hade ett uppehåll mellan den 12/5-20/9 2021. Uppehållet berodde på ICAs revision, nya matsvinnsrutiner samt kontraktsskrivande. Nystart september 2021 med uppdaterade rutiner och bra kommunikationskanaler mellan Solikyl och ICA Kvantum Munkebäck. Matsvinnsmängden har varierat mellan 15-180 kg/hämtning. Chark, kyl, skafferivaror samt mängder av bröd. Vid enstaka tillfällen frukt och grönt. Matsvinnet som lämnas i kyl, frys och skafferihylla går åt mellan varje hämtning. Brödet har varit en utmaning då det ofta är 4-6 säckar. Ett samarbete har därför skapats med Solikyl i Kortedala på Återbruk_Hej_tack måndagar och Boendestödet i Kålltorp på torsdagar. Under det senaste året är det ca 10 maträddare som regelbundet hämtat matsvinn och ett antal blivande maträddare som varit med på introduktion. Trevligt och bra samarbete med Knutens personal. Under pandemitider och sommarstängt på Knuten har maträddarna kört matsvinnet till valfritt annat Solidariskt kylskåp. Känn er stolta alla delaktiga för er klimatinsats.

återbruk_hej_tack

Matsvinn levereras främst från Maträtt och Dahls Kville.

Utdelning sköts främst av volontärer som är aktiva på återbruk_hej_tack.

Västra Frölunda

Verksamheten har fortsatt som vanligt med hämtningar på Chili & Wok så många dagar i veckan som möjligt, och på Bakat tre dagar i veckan. Fokus har legat på att få till bättre utdelningar lokalt istället för att köra maten till andra stadsdelar. Chili & Wok har pausat samarbetet tills vidare för att utvärdera en annan lösning för matsvinnet.

Högsbo

Här har mycket hänt under övergångsperioden mellan verksamhetsåren 2021 och 2022, men för att ge en tydligare bild redovisas händelserna här.

6 januari 2022 hade Solikyl sin första officiella matutdelning i Axelhuset, högsbo.
Med regelbundna utdelningar måndagar och torsdagar där vi delat ut några ton mat sedan start. Det har kommit ca 15 - 60 besökare per matutdelning. Ofta samma personer som uttrycker stor tacksamhet och berättar hur mycket de uppskattar maten vi delar ut och även hur detta skapat en känsla av samhörighet och av sammanhang genom att de träffas varje vecka. Tyvärr uppmaning av styrelsen när tidigare kontaktperson valt att inte följa föreningens riktlinjer och värderingar. Valde hon med vinklad information få butikerna och lokal att skriva kontrakt med henne för annan verksamhet. När vi fick reda på detta kontaktade vi våra tidigare samarbetspartners. Vissa samarbetspartner valde att omedelbart gå tillbaka till Solikyl när de fick informationen, andra behövde vänta tills rätt beslutsfattare kom tillbaka efter semester för att sätta sig in i situationen. För att officiellt gå tillbaka till Solikyl. Är tacksamma att de valt att lyssna på båda sidor och valt Solikyl efter de tagit reda på all fakta i dessa allvarliga händelser. Tillslut har vår förening fått tillbaka majoriteten av alla samarbeten efter fint lagarbete. Vi arbetar vidare för att få tillbaka alla samarbeten och få en lokal att vara i. Tills dess delar vi ut utomhus.

Majorna.

Vid aktivitetshuset i majorna har vi runt 30 hämtningar i veckan från sju olika butiker. Vår verksamhet är mycket efterfrågad, vi har dagliga utdelningar och har ett par hundra besökare i veckan.

Vår närvaro på Karl Johanstorget har blivit en mycket uppskattad del av närområdet, inte främst för det matsvinn vi delar ut, för den mötesplats vi erbjuder och den trygghetsskapande effekt vår närvaro har.
Utöver ordinarie hämtningar så har flertalet hangouts anordnats i samarbete med Frölunda för ökad gemenskapsbyggande inom föreningen. Föreningen har även fått nyttja Aktivitetshuset för diverse möten, bla styrelsemöten, lokal-möten och årsmöten.

Backa

Vi har under året vuxit till c:a 8 maträddare som hjälps åt att köra och dela ut. Bra kamratskap och 30-60 besökare vid varje tillfälle. Vi hämtar och delar ut måndag och fredag från Dahls. Söndag och torsdag hämtar vi på Ica Kvantum Bäckebol, detta läggs i kylar och frysar tills det dagen efter delas ut. Dessa hämtningar utförs av Lena eller Lasse då det endast är dessa två som har tillträde till Backas lokaler. Maträddarna trivs och har så trevligt tillsammans att flera börjat umgås även utanför Solikyl.

1 gillning