Dagordning för årsmötet 4 maj 2019 kl 15-20

Dagordningen enligt stadga:

 1. Val av ordförande för stämman
 2. Val av sekreterare för stämman
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Val av protokolljusterare
 5. Fråga om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning
 6. Styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorns berättelse
 7. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen.
 9. Fråga om arvode till styrelseledamöter och revisorer
 10. Verksamhetsplan och budget
 11. Årsavgift
 12. Fastställande av antal styrelseledamöter (och ev. suppleanter)
 13. Val av styrelseledamöter
 14. Val av revisor och revisorsuppleant
 15. Eventuella ärenden som medlem skriftligen anmält till styrelsen

Övriga frågor:

-Komma överens om en Guide(inte bindande regler utan guide) för hur vi släpper in och lär upp nya i gruppen. Exempelvis: Den som släpper in en ny person i karrotgruppen ansvarar för att ge denna förslag på en/flera butik(er) där den kan bli upplärd och vem den ska kontakta för att bestämma ett upplärningstillfälle alternativt förslag på en tid för introduktion. Vi kan rösta om om vi tycker att vi ska ha det så att nya maträddare som ansöker att gå med i karrotgruppen förväntas vara med på ett intromöte alternativt ett upplärningstillfälle på en butik innan de blir insläppta i gruppen. Det känns också relevant att börja föreslå att nya som vill va med om de vill kan hjälpa till på andra sätt än just hämtningar, åtminstone tills vi fått fler samarbeten.

1 gillning

Tack Disa!

Den typen av frågan som i övriga tycker jag ska behandlas i ett styrelsemöte, men visst kan vi diskutera och fatta beslutet på årsmötet om vi hinner. Jag skulle välja att prata och besluta om en mycket större frågan däremot: själva strukturen på beslutsfattande, dvs vad är det styrelsens uppdrag egentligen och vilka frågor får dessa människor bestämma eller inte, hur utformas de lokala grupper och vilka beslut fattar dem, vilka blir ansvariga för samarbete och vad får de bestämma, arbetsgrupper osv. Vi måste börja med att tänka på vilka värderingar vi vill att denna strukturen ska spegla, t ex vi har alltid velat att saker inte styrs centralt och att de som engagerar sig ska bestämma saker och ting lokalt, men just nu sker denna process ganska informellt och det är bra när det funkar och inte lika bra när det inte funkar och därför skulle det formella strukturen fungera som stöd.

Jag vill att vi börjar den diskussionen redan nu och att vi är förberedda med ett förslag till årsmötet. Den kan avgöra alla andra frågor om processen för att ta in nya volontärer, för att bli ambassadör, hur man löser konflikter osv.

1 gillning

Mitt förslag för ovan om strukturen är följande:

 • Styrelsen ska fullfölja det som står i stadga för föreningen: att underlätta maträddning. Detta innebär att styrelsen verkar för att underlätta skapandet av lokala grupper i olika stadsdelar (med kunskap, kontakter, verktyg, metoder och även pengar när det verkligen behövs) och etablera dessa grupper så att de kan fungera så självständigt som möjligt, men ändå i samverkan med andra grupper, och att dessa grupper agerar solidariskt och på ett sätt som inkluderar flera och ökar deltagande. Styrelsen kan ingripa när konflikter uppstår och inte kan lösas lokalt, när folk agerar osolidariskt eller exkluderar andra från deltagandet.
 • Lokala grupper bestämmer om rutiner, hur samarbeten sköts, hur det fungerar på de olika lokaler där det finns ett kylskåp eller maten delas ut, osv. De som är med lokala grupper är ambassadörer som är ansvariga för samarbete och maträddare som brukar hämtar i området.
 • Arbetsgrupper får uppdraget att ta fram lösningar eller förslag för olika övergripande frågor, t ex vad ska det gälla det för att bli en maträddare eller ambassadör (riktlinjer), för att sköta det officiella kommunikationen utåt (mejl, sociala medier?, affischering osv), lösa frågor om transportmedel osv. En arbetsgrupp kan bestå av människor från styrelsen eller inte.

Nu vet jag att ni pratar om innehållet på årsmötet men jag tänkte bara kolla om det informerats på Karrot om datum och plats för årsmötet, så att folk kan planera in det. Frågar för jag får en känsla av att inte så många personer regelbundet kollar forumet.

Helt rätt att informera på Karrot tycker jag!

Jag skapade en Doodle omröstning för när vi kan träffas innan årsmötet. Jag ska skicka ut mejl också senare idag när jag hinner…

https://framadate.org/solikyl

Datumet bestämdes igår: den 29e på måndag kl 18. Plats: CK Gamlestan

Förslaget som diskuterades igår här: Organisatorisk struktur

Närvarande: Jag, Disa, Joakim och Tomasz