Forum Solikyl

Protokoll Årsmöte 2020

Protokoll från Föreningen Solidariskt Kylskåps Årsmöte 2020. Organisationsnr: 802510-9409

Datum: 7 juni 2020

Lokal: Aktivitetshuset Majorna, Karl Johans Torg 1, 414 61 Göteborg.

Närvarande: Fysiskt: Disa Rikhardsdottir, Kristina, Joakim Lantz, Sam Hossein, Bruno Chies, Jack, Bochra Khaloufi, Tomasz C., Per B., Ann K., Varvara Haloulou, Anna Beskow. Via videolänk: Robin, Sandra McEwen, Calle.

1. Mötets öppnande

Mötet öppnas 14:40.

2. Val av mötesordförande

Till mötesordförande väljs Bruno.

3. Val av mötessekreterare

Till mötessekreterare väljs Disa.

4. Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare väljs Anna.

5. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns

6. Fastställande av röstlängd

Röstlängd består av samtliga närvarande både fysiskt och digitalt.

7. Fråga om årsmötet utlysts enligt stadga

Under rådande omständigheter godkänner mötet att årsmötet utlysts på rätt sätt.

8. Styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorns berättelse

Förra års verksamhetsplan gås igenom och kommenteras.

 1. Att fortsätta stödja det maträddningsarbete som sker i Göteborgsområdet.

Kommentarer: Vi har fått flera nya samarbeten och lokaler. I Frölunda har lokaler både stängts och öppnats. I Masthugget har fler besökare hittat till oss. Styrelsen har svarat på frågor och stöttat medlemmar.

 1. Att sammanställa riktlinjer för lokaler som vill husera solidariska kylskåp.

Kommentarer: Ja, vi har sammanställt en text om detta, men det kan jobbas på ännu mer.

 1. Att stödja andra orter i Sverige som vill påbörja med liknande modell av maträddning.

Kommentarer: Det har vi absolut gjort. Främst Bruno, Joakim och Tomasz har varit aktiva i detta arbete, med videomöten, studiebesök och kommunikation på forumet med grupper som håller på/vill starta upp på andra orter.

 1. Att fortsätta med folkbildning om matsvinn, matproduktion och konsumtion.

Kommentarer: Vi har gjort ganska lite av detta.

 1. Att göra en stadgeöversyn och lägga fram ett förslag till nästa årsmöte.

Kommentarer: Detta har vi inte fullföljt under året men planerar att göra under det kommande året.

 1. Styrelsen åläggs att arbeta med den organisatoriska strukturen.

Kommentarer: Det har vi arbetat med, och är viktigt för att få till bra samarbete mellan volontärer. Vi ska fortsätta med detta arbete.

Det är mötets mening att godkänna verksamhetsberättelsen.

Revisorn godkänner styrelsens årsredovisning.

9. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning

Styrelsen redovisar årsredovisningshandlingar med verksamhet och ekonomin under året. Revisorn har granskat dessa och föreslår ansvarsfrihet för styrelsen.

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen

Föreningsstämman beviljar ansvarsfrihet åt styrelsen.

11. Fråga om arvode

Mötet beslutar att inget arvode ska utgå under kommande år.

12. Verksamhetsplan och budget

Under årsmötet kommer ett stort antal punkter till verksamhetsplan fram. Dessa redovisas i Bilaga 3. Sekreteraren får förtroende att sammanställa och sammanfatta dessa.

Verksamhetsplan:

 • Fortsätta med folkbildning om matsvinn, matproduktion och konsumtion. Specifikt genom att tydliggöra information till besökare och volontärer men även genom att få ut information till allmänheten.
 • Fortsätta arbeta med organisatorisk struktur. Arbeta för att förbättra samarbetsmiljön för de aktiva. Förebygga och motverka hierarkier genom att delaktigheten ökas.
 • Ordna fler event. Exempelvis matlagningskvällar, gemensam förädling av matsvinn, filmvisning, träffar där vi delar kunskap mellan oss.
 • Sammankalla olika grupper i stan till ett möte där rutiner för olika ställen uppdateras och det diskuteras hur saker funkar på olika ställen.
 • Fortsätta att utbilda nya aktiva på ett bra sätt.
 • Diskutera Covid-19 säkerhet.
 • Styrelsen ska diskutera problematiken runt stammisar och hur en kan förbättra hanteringen av dessa.
 • Styrelsen skall diskutera hur föreningen ställer sig till välgörenhet.
 • Styrelsen skall diskutera hur föreningen ställer sig till alkoholbruk under öppettider.
 • Styrelsen skall diskutera hur vi kan hitta bättre sätt att fördela maten bland volontärer och till andra likasinnade verksamheter.

Budget:

I nuläget ska ekonomin samt inköp hållas på ett minimum, men vi ska heller inte hamna i skuld. Styrelsen beslutar om budget under året.

Det beslutas att inte ta emot pengadonationer från samarbetsparter eller privatpersoner. Vi tar dock emot direktdonationer i form av material som solikyl behöver.

Under mötet kom en diskussion upp om huruvida vi ska ha som långsiktigt mål att säga upp bankkontot. Inget beslutades i denna fråga.

13. Årsavgift

Medlemsavgiften skall vara 0 kr.

14. Eventuella ärenden som medlem skriftligen anmält till styrelsen

Det har kommit in fyra propositioner.

(Stadgar som gällt fram tills detta årsmöte se Bilaga 1)

 1. Att ändra lydelsen i stadgarna §8 punkt 1 Väljs av föreningsstämman och består av tre till fem ledamöter som utses för en period av ett år till Väljs av föreningsstämman och består av tre till sju ledamöter som utses för en period av ett år.

Proposition 1 godkänns.

 1. Att Disa och Anna tar på sig att gå igenom stadgarna under året och lägga fram ett förslag på en reviderad stadga till nästa års årsmöte.

Proposition 2 godkänns.

 1. Att ändra årsmötesdagordning i stadgarna enligt förra årsmötets förslag, se Bilaga 2.

Proposition 3 godkänns.

 1. Att ändra lydelsen i stadgarna Ansökan om medlemskap görs via formulär på föreningens webbsida (solikyl.se), och godkänns av styrelsen vid deltagande på ett av styrelsemöte. Medlemsregister skall innehålla namn, adress, e-post och telefonnummer. till Medlemmar är de som är aktiva inom solikyl samt närvarar vid årsmöte. Medlemsregister innehållande tilltalsnamn och mejladress uppdateras i samband med årsmötet.

Proposition 4 godkänns.

15. Fastställande av antal styrelseledamöter(och ev. suppleanter)

Mötet fastställer antal styrelseledamöter för år 2020 till 6 ledamöter och 1 suppleant.

16. Val av styrelseledamöter(och ev. suppleanter)

Till styrelseledamöter väljs Anna Beskow, Klara Binder, Bruno Chies, Varvara Haloulou, Samuel Hoseinpour och Disa Rikhardsdottir. Till suppleant väljs Bochra Khaloufi.

17. Val av revisor och revisorsuppleant

Till revisor väljs Sandra McEwen. Revisorsuppleangposten förblir vakant.

18. Mötet uppmuntrar till valberedningsarbete

19. Övriga frågor

Inga övriga frågor har inkommit.

20. Mötet avslutas

Mötet avslutas 17:30.


Bilaga 1. Stadga som gällt fram till 2020-06-07

Stadga för Solidariskt Kylskåp (Solikyl)

Solidariskt Kylskåp (även kallad Solikyl) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening.

Föreningen har som ändamål att minska matsvinn samt att främja delningskulturen, med särskild målsättning att stödja alla som vill medverka i detta ändamål, oavsett medlemskapet. Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund.

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom opinionsbildning, öka uppmärksamhet i olika medier samt främja folkbildning kring frågor om matslöseri.

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar

Styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun.

Medlem i föreningen kan den bli som aktivt deltar i föreningens arbete och som följer dess stadgar och beslut samt bidrar till fullföljandet av föreningens ändamål. Vi förväntar oss att medlemmar är aktiva i föreningen.

Ansökan om medlemskap görs via formulär på föreningens webbsida (solikyl.se), och godkänns av styrelsen vid deltagende på ett av styrelsemöte.

Medlemsregister skall innehålla namn, adress, e-post och telefonnummer.

På årsmötet skall bestämmas om meddlemmar ska erlägga till föreningen årsavgift, hur mycket och på vilket sätt.

Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan uteslutas av styrelsen. Den som uteslutits förlorar omedelbart sin rätt att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.

8 § Uppsägning av medlemskap

Uppsägning av medlemskap skall göras skriftligen och gäller med omedelbar verkan.

För styrelsen gäller att den

 1. Väljs av föreningsstämman och består av tre till fem ledamöter som utses för en period av ett år

 2. Ledamöternas roll utses på föreningsstämman.

 3. Är beslutsmässig om mer än hälften är närvarande

 4. Fattar beslut med enkel majoritet, dock med strävan efter konsensus

 5. Sammanträder på kallelse av ordförande eller när två styrelsemedlemmar så begär

Alla styrelsemöten är alltid öppna för övriga meddlemmar att delta på.

10 § Styrelsens åligganden

När föreningsstämman inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall – inom ramen för dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att

• tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas

• verkställa av årsmötet fattade beslut

• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen

• ansvara för och förvalta föreningens medel

Föreningens firmatecknas av ordföranden och kassören var för sig.

Föreningsstämman skall årligen välja en revisor och en revisorsuppleant.

Revisorn skall lämna sin revisionsberättelse till styrelsen senast fyra veckor före ordinarie föreningsstämma.

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

Syrelsen skall senast vid mars månads utgång avge årsredovisning till föreningens revisor.

16 § Ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma skall hållas före maj månads utgång. Vid den

stämman skall följande ärenden behandlas.

 1. Val av ordförande för stämman

 2. Val av sekreterare för stämman

 3. Fastställande av röstlängd

 4. Val av protokolljusterare

 5. Fråga om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning

 6. Styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorns berättelse

 7. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning

 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen.

 9. Fråga om arvode till styrelseledamöter och revisorer

 10. Verksamhetsplan och budget

 11. Fastställande av antal styrelseledamöter (och ev. suppleanter)

 12. Val av styrelseledamöter

 13. Val av revisor och revisorsuppleant

 14. Eventuella ärenden som medlem skriftligen anmält till styrelsen

17 § Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma hålles på beslut av styrelsen eller då revisor eller minst en femtedel av medlemmarna skriftligen begär det och i skrivelsen talar om orsak.

18 § Kallelse och andra meddelanden

Kallelse till föreningsstämma skall ske via mail tidigast fyra veckor och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och två veckor före extra föreningsstämma. Andra meddelanden till föreningens medlemmar lämnas av styrelsen via mail eller muntligt.

Ändring av dessa stadgar sker genom beslut av ordinarie årsmöte varvid 2/3 majoritet erfordras.

Vid upplösning av föreningen gäller: att samtliga medlemmar är eniga om beslutet eller att två på varandra följande föreningsstämmor beslutar om likvidation. På den andra stämman skall minst två tredjedelar av de röstande rösta för en likvidation. På första stämman räcker det med enkel majoritet. Eventuella kvarvarande medel i föreningen överlåtes till ideell verksamhet som överenstämmer med föreningens ändamål och verksamhet.


Bilaga 2. Protokoll från föregående års årsmöte

Protokoll från Föreningen Solidariskt Kylskåps Årsmöte 2019. Organisationsnr 802510-9409
Datum: 4 maj 2019
Lokal: Aktivitetshuset, Karl Johanstorget 1, 414 61 Göteborg
Närvarande: Anna Beskow, Torgil Persson, Inga-Lena Persson, Bochra, Tomasz C., Bruno Chies, Sandra McEwen, Disa Rikhardsdottir, Joakim Lantz, Carl Mörner, Jonas Lübeck, Samuel.

 1. Val av ordförande för stämman
  Jonas Lübeck väljs enhälligt till mötets ordförande
 2. Val av sekreterare för stämman
  Disa Rikhardsdottir väljs enhälligt till sekreterare
 3. Fastställande av röstlängd
  Alla närvarande har rätt att rösta
 4. Fastställande av dagordning
  Mötets dagordning fastställs
 5. Val av protokolljusterare
  Anna Beskow och Carl Mörner väljs enhälligt till protokolljusterare
 6. Fråga om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning
  Mötet har blivit utlyst i stadgeenlig ordning
 7. Styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorns berättelse
  Punkt a, b, d, f, g och h i förra årets verksamhetsplan är genomförda. Punkt c och e i förra årets verksamhetsplan är ej genomförda. Det är mötets mening att godkänna verksamhetsberättelsen.
  Revisorn godkänner styrelsens årsredovisning
 8. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning
  Dessa fastställs av stämman
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen
  Styrelsen beviljas ansvarsfrihet
 10. Fråga om arvode till styrelseledamöter och revisorer
  Det beslutas att inget arvode utgår för styrelse- och revisionsarbete
 11. Verksamhetsplan och budget
  Stämman beslutar om följande verksamhetsplan:
  1. Att fortsätta stödja det maträddningsarbete som sker i Göteborgsområdet
  2. Att sammanställa riktlinjer för lokaler som vill husera solidariska kylskåp
  3. Att stödja andra orter i Sverige som vill påbörja med liknande modell av maträddning
  4. Att fortsätta med folkbildning om matsvinn, matproduktion och konsumtion
  5. Att göra en stadgeöversyn och lägga fram ett förslag till nästa årsmöte
  6. Styrelsen åläggs att arbeta med den organisatoriska strukturen

I nuläget ska ekonomin samt inköp hållas på ett minimum, men vi skall heller inte hamna i skuld.
Styrelsen beslutar om budget under året.

 1. Årsavgift
  Medlemsavgiften skall vara 0 kr

 2. Fastställande av antal styrelseledamöter (och ev. suppleanter)
  Stämman beslutar att ha 5 styrelseledamöter och 3 suppleanter

 3. Val av styrelseledamöter
  Bruno Chies, Andrea Liljenbrunn, Disa Rikhardsdottir, Joakim Lantz och Samuel Hoseinpour väljs enhälligt till styrelseledamöter.
  Carl Mörner, Anna Beskow och Klara Binder väljs enhälligt till suppleanter

 4. Val av revisor och revisorsuppleant
  Sandra McEwen väljs enhälligt till revisor
  Jonas Lübeck väljs enhälligt till revisorsuppleant

 5. Eventuella ärenden som medlem skriftligen anmält till styrelsen
  Förslag till ändring av årsmötesdagordning i stadgan till

  1. Mötets öppnande
  2. Val av mötesordförande
  3. Val av mötessekreterare
  4. Val av protokolljusterare
  5. Godkännande av dagordningen
  6. Fastställande av röstlängd
  7. Fråga om årsmötet utlysts enligt stadga
  8. Styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorns berättelse
  9. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning
  10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen
  11. Fråga om arvode
  12. Verksamhetsplan och budget
  13. Årsavgift
  14. Eventuella ärenden som medlem skriftligen anmält till styrelsen
  15. Fastställande av antal styrelseledamöter (och ev. suppleanter)
  16. Val av styrelseledamöter (och ev. suppleanter)
  17. Val av revisor och revisorsuppleant
  18. Mötet uppmuntrar till valberedningsarbete
  19. Övriga frågor
  20. Mötet avslutas

Dessa ändringar godkänns av stämman


Bilaga 3. Punkter till verksamhetsplan som inkommit under årsmötet 2020-06-07

De punkter Bruno antecknade från diskussionen:

 • Skapa bra samarbetsmiljö för volontärer
 • Förebygga/motverka hierarkier. Mer delaktighet.
 • Hur man hanterar stammisar.
 • Förtydliga rutiner(skriva ner dem) för volontärer. Varje ställe.
 • Sammanföra olika grupper i stan (stormöte).
 • Se till att volontärer följer riktlinjerna, att folk blir bättre informerade om verksamheten.
 • Fortsätta med folkbildning enligt stadga.

De punkter Disa antecknade från diskussionen:

 • Jobba vidare med att skapa en bra samarbetsmiljö för volontärer. För att främja detta ska vi jobba med struktur och organisatorisk struktur samt förebygga konflikter.
 • Styrelsen ska diskutera problematiken runt stammisar och hur en kan förbättra hanteringen av dessa.
 • Förebygga och motverka hierarkier genom att delaktigheten ökas.
 • Skriva och uppdatera arbetsbeskrivningar och rutiner för varje ställe.
 • Sammankalla olika grupper i stan till ett möte där rutiner för olika ställen uppdateras och det diskuteras hur saker funkar på olika ställen.
 • Fortsätta att utbilda nya aktiva på ett bra sätt.
 • Arbeta för att förbättra bemötande och socialt samspel mellan aktiva.
 • Att fortsätta med folkbildning om matsvinn, matproduktion och konsumtion.

De punkter som kom in från olika närvarande på årsmötet skriftligen:

 • Förebygga hierarkier och bearbeta delaktighet.

 • Fortsätta arbeta med organisatorisk struktur.

 • Fortsätta arbeta m. organisatorisk struktur.

 • Ge bättre info till besökarna.

 • Ibland meddelar besökare medlemmar för att få info om utlämningar. Värt att diskutera.

 • Stammisar.

 • Tydliggör information om Matsvinnet – orsaker, solikyls syfte mm. Till medlemmar, besökare och andra.

 • Ordna event för att prata mer om matsvinn-problemet. Ordna matlagningskvällar. Bjuda specifika grupper eller öppet för alla. Kväll med filmvisning eller föredrag.

 • Samkväm.

 • Gemensamt förädla matsvinn från butik. T.ex. sylt.

Skrivet på 1 lapp:

 • Bredda arbetet till att även dela kunskap mellan oss om hur en på ett bra sätt tar vara på råvaror, konserverar etc.
 • Ta vara på exempelvis frukt från trädgårdar och skogens svinn.

Skrivet på 1 lapp:

 • Skriv i väggen vad som gäller för varje arbetsplats.
 • Uppdatera väggen på ett lokalt utlyst möte.
 • Delge nya medlemmar de generella riktlinjer som gäller för solikyl.
 • Istället för att bygga hierarkier med lokala ledare som bestämmer godtyckligt och ändrar regler på eget bevåg.

 • Tänka på bättre sätt att fördela maten bland volontärer och till andra likasinnade verksamheter.

 • Välgörenhet.

 • Alkoholbruket under öppettider.

 • Covid-19 säkerhet.

Försök till sammanfattning:

 • Fortsätta med folkbildning om matsvinn, matproduktion och konsumtion. Specifikt genom att tydliggöra information till besökare och volontärer men även genom att få ut information till allmänheten.
 • Fortsätta arbeta med organisatorisk struktur. Arbeta för att förbättra samarbetsmiljön för de aktiva. Förebygga och motverka hierarkier genom att delaktigheten ökas.
 • Ordna fler event. Exempelvis matlagningskvällar, gemensam förädling av matsvinn, filmvisning, träffar där vi delar kunskap mellan oss.
 • Sammankalla olika grupper i stan till ett möte där rutiner för olika ställen uppdateras och det diskuteras hur saker funkar på olika ställen.
 • Fortsätta att utbilda nya aktiva på ett bra sätt.
 • Diskutera Covid-19 säkerhet.
 • Styrelsen ska diskutera problematiken runt stammisar och hur en kan förbättra hanteringen av dessa.
 • Styrelsen skall diskutera hur föreningen ställer sig till välgörenhet.
 • Styrelsen skall diskutera hur föreningen ställer sig till alkoholbruk under öppettider.
 • Styrelsen skall diskutera hur vi kan hitta bättre sätt att fördela maten bland volontärer och till andra likasinnade verksamheter.