Välmående gruppen möte protokoll 221211

Välmående gruppen möte 11/12 -22

Närvarande; Bruno, bochra, Anna, Joakim, Mia, Ann-Helene
Sekreterare: Mia
Justerare: Bruno

“Gruppen får mandat att (enligt beslut från årsmöte):

bestämma tydliga processer för att medla i konflikter och ha en moderator roll när möjligt.

Gruppen får i enlighet med tidigare bestämmelser mandat att pausa en medlem. Fokus är på att reda ut det som hänt. Arbeta och lägga upp förslag för att bestämmer i samråd med styrelsen hur länge medlemmen får pausas efter 3 månader. För att gruppen ska klassas som aktiv med mandat så behöver det vara minst tre. Med strävan efter att representera olika områden.”

Mötets och gruppens fokus ligger på att hitta tydliga processer för att medla som beslutades på årsmötet. Dialogerna hur detta ska gå till har sammanfattats nedan.

Beslutat; Inleder med att om någon kontaktar medlem inom gruppen så hjälper vi de att sammanställa allt och få det sakligt på ett papper. Så att man har och kan gå tillbaka det när det är dags för medlingen. Genom att sätta det i skrift, bättre kunna reflektera över vad som hänt.

Vad är en konflikt?
Fråga ställdes om det finns något enskild område som har mer konflikter. Det går ej att konstatera då det skiljer sig från ställe till ställe. Argumenteras att det var baserat på hur många hämtningar som görs procentuellt eftersom antalet hämtningar och maträddare på olika områdena skiljer sig åt.

Beslutat; Om det är rutiner & Regler ligger ansvaret på styrelsen.

Att medvetet bryta mot rutiner & regler kan självklart leda till irritation. Där kan välmående gruppen bli inkluderad om det är baserat på det subjektiva, alla känslor är konflikt.

Tystnadslöfte
Beslutat; Vi har tystnadslöfte vilket innebär att vi inte berättar vidare det medlemmen berättar för oss. I vissa fall kan vi behöva göra undantag från tystnads löftet, där ingår att vi inom gruppen kan behöva få stöttning och stöd i hur vi ska agera vidare.

Vilka konflikter tar vi?
Beslutat; Konflikter bör vara relaterat till Solikyl och ha skett under engagemang som volontär. Målet är att hantera en konflikt så det ej påverkar föreningen och stötta alla inblandade att må bra.

De i konflikten väljer vilka de har förtroendet för personen inom välmående gruppen är den man väljer.
Belastningen kan bli väldigt tung om man gör på det sättet. Vissa har begränsningar av tid/energi därav ingen möjlighet till fysiskt möte, utan kan ske via telefonen. Detta får utvärderas framöver för att se om det behöver ändras.

Är det en medlem i gruppen som man har en konflikt med så är den personen exkluderad ur den konflikten. Viktigt att alla i föreningen känner sig trygga att välmående gruppen är opartiska och ej tar ställning för någon inom denna gruppen.

Framöver
Förstärka kallelse till övriga när vi har en tydligare struktur.

Hur arbetar vi internt inom gruppen? Reflektion vidare inom gruppen, stärka gruppen går det att göra?

Gällande vilken metod?
Röda korset sammanfattning av konflikthantering. Kan det vara ett alternativ för vår förening.
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004068658-Konflikthantering-kretsens-arbetsgivarhandbok
Förslag inom gruppen; konfliktlösning bör ske snarast möjligt men med möjlighet att släppa affekten. Båda är överens om medling, återkoppla till välmående gruppen. Telefonmöte 1 och 1. Med någon som båda känner sig säkra med. Personlig kontakt en i taget, ett datum de båda godkänner.

Beslut; Sammankallade för nästa möte Anna Beskow

Ta upp på nästa möten

  • Guide hur bemöter vi de som kontaktar oss?
  • Vad styr vad vi får ta upp inom gruppen eller inkludera andra?
  • Vad förväntas av oss?
  • Saker vi vill ta upp ska komma in skriftligt? Komma överens om vad som ska skrivas ner skriftligt. Detta för att göra det enklare i dokumentationen. rubik, inblandade, vad skedde/Vad kände du?
  • A-H gör förslag att titta på till nästa gång på en mall.
  • Göra en mall där vi kan arbeta efter.
  • Hur ofta ska gruppen mötas?
  • till nästa möte läser alla igenom detta; https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004068658-Konflikthantering-kretsens-arbetsgivarhandbok

Sekreterare; Mia
Justerare; Bruno

1 gillning