Forum Solikyl

Protokoll Styrelsemöte 2/7 2021

Styrelsemöte 2021-07-02

Aktivitetshuset i Majorna

Kl 17.45 – 21.00 med en kortare paus

Närvarande: Ur styrelsen: Bruno, Anna, Bochra Övriga: Leif, Per, Jack, Joakim, Kristina

Ordförande Bruno

Sekreterare Anna och Kristina

Justerare Leif

1 Dagordning läses upp

2 Genomgång av föregående styrelsemötesprotokoll samt med en förhoppning att de punkter som inte hanns med då kan tas idag: 6 -Kylväskor/lådor och 7 -Information kommunikation på olika språk. Punkten 8 – MSF och sommarhängcaféet behandlades på Coworkingtillfället 18 juni.

3 Uppdateringsrunda

Bruno : Ica och avtalet – avtalet skrivet med ICA Supermarket Majorna. ICA Munkebäck informerade att vill fortsätta efter sommaren.
Mötet via länk Rätt till staden – Webinar för en månad sedan mynnade inte ut i något konkret vad gäller möjligheter till lokaler för Solikyl, ideella föreningar.

Kristina : Fått besked av Gbg stad att även om medel skulle kunna sökas och beviljas brukar dessa inte räcka till hyran/täcka kostnaderna. Kristina förde frågan om att söka ev medel till styrelsen för några månader sedan.

Bruno nämner olika möjlighet till att lyfta frågan om lokal: Aktioner, namninsamling… och bjuder in de som är intresserade av att engagera sig i frågan: gruppen Göteborg åt ideella krafter som du når via Karrots inloggningssida – Browse Existing Groups

Per : Cykelköket Gamlestan som har bildat en egen förening kan ev öppna upp möjlighet för Solikyl. Cykelköket (tidigare Kommersen) har ev möjlighet till lokaler och där kan det ev även öppnas möjlighet till tillträde för Solikyl.

4 Årsmöte - måste hållas senast den siste augusti!

Årsmötet bestämdes att hållas Söndagen den 22 augusti kl 15 (-17)

Kallelsen kommer att läggas ut på Wallen Karrot. Plats meddelas senare.

Den som vill väcka motioner ombeds lämna dessa snarast!

Till Valberedning 2021 valdes Per

Det är önskvärt att det blir en bred representation i styrelsen, dvs att de som nomineras kommer från Solikyls olika grupper. Det bestämdes att själva röstningen kommer att ske via en Poll. Röstningen kommer att ske anonymt och en demonstration över hur Pollen fungerar ges inför årsmötet. Att röstningen sker digitalt passar bra eftersom fysisk närvaro inte är lämpligt med tanke på Covid-19.

På nästa styrelsemöte som hålls fredag 6 augusti kommer mer information.

På kommande Coworkingtillfälle kommer en uppdatering av stadga, från förra årsmötet, att göras.

5 När någon bryter mot Solikyls riktlinjer

Frågan har diskuterats på flera styrelsemöten – protokoll finns på Forumet - och maträddare har haft möjlighet att ge förslag och åsikter via en länk som lades upp för några veckor sedan på Forumet. Intresset av att föra fram åsikter till styrelsen har varit svalt. Anledningen är oklar.

Därför vill styrelsen betona att om du som maträddare har någon åsikt som du vill framföra, men kanske inte riktigt vågar?, eller kanske är osäker på hur du ska uttrycka dig?, eller hur du ska göra?, så kan/bör du självfallet kontakta någon annan maträddare inom föreningen som du har förtroende för, som kan föra fram din åsikt till styrelsen och styrelsemötet. Det är nämligen svårt att i efterhand komma med åsikter, att vara missnöjd, detta då besluten redan hunnit bli fattade.

En sammanställning över olika förslag till konsekvenser av att bryta mot riktlinjer gjordes på Coworkingmötet 18 juni där fyra personer deltog. Mallen/dokumentet når du via Karrot, Styrelse, Wall

Diskussioner och runda gjordes enligt Mallen/dokumentet från Coworkingtillfället. Besluten fattades med enkel majoritet. Nedan finns resultatet och som ska ge maträddarna ett verktyg och också bidra till stöttning vid situationer som kan uppstå när det gäller Riktlinjerna inom Solikyl.

==

När du upplever att någon har brutit mot Solikyls Riktlinjer gäller från och med idag:

När minst två vittnesmål eller annat bevis finns SAMT att den som riktar anklagelsen tydligt har visat att hen har rett ut vad som skulle kunna vara ett misstag/missförstånd, och att den anklagade maträddaren medvetet har gått emot riktlinjen, och den lokala rutinen, kan frågan tas till styrelsemötet.

Om det på styrelsemötet fastställs att maträddaren har brustit mot riktlinjerna bestämmer de närvarande på styrelsemötet konsekvensen, som kan bli något av alternativen A, B, C eller D:

A- Paus på tre månader första gången, andra gången blir det avstängning

B- Nolltolerans: Avstängning direkt

C- Konfliktlösning mellan parterna enligt gällande konfliktlösningsmodell

D - Avstängning från ett visst ställe

Blir konsekvensen alt B Nolltolerans: Avstängning direkt, kommer maträddaren att bli informerad om detta, och härigenom ges möjligheten att själv lämna Solikyl.

==

Fortsatt gäller att om du anser att någon maträddare ska röstas ut ur gruppen är det systemet med ’konfliktlösningsknappen’ som gäller, dvs Den ledsna figuren på Members.

5. Samordningsmöte

Bruno lägger förslag på att hålla större samordningsmöte med jämna mellanrum. Det är inte alltid tydligt till vilket lokalmöte en viss hämtning/affär hör hemma och bättre då att samla frågor från olika hämtningar och platser.

Det bestämdes att sådana ska hållas sådär var tredje, fjärde månad.

Första tillfället bestämdes till söndagen den 26 september kl 15

Plats meddelas senare

6. Från förra styrelsemötet: Kylväskor/lådor

Det verkar inte finnas något behov av kylväskor/lådor.

7. Från förra styrelsemötet: Information kommunikation på olika språk.

Frågan blev aktuell då det finns maträddare som inte har svenska som modersmål och har svårt att förstå de instruktioner som finns kring hämtningar. Kanske vore lösningen att vid Introduktionstillfället tala om hur det fungerar på de hämtningsställen som de är intresserade av och t ex visa var namnet till samarbetsansvarig och dennes kontaktuppgifter finns, så att de kan ringa eller mejla för att få instruktioner.